O Fundacji

Naszym celem jest działanie na rzecz nauki i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem naukowych koncepcji pochodzenia Wszechświata i życia, w tym człowieka. Założenia Fundacji realizujemy poprzez wydawanie książek oraz inicjatywy naukowe – stypendia, konkursy, wspieranie badaczy i naukowców, współpraca z uczelniami w Polsce i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

En Arche to także Fundacja wspierająca młodzież, studentów czy doktorantów. Nasz program stypendialny przygotowaliśmy specjalnie w celu pomocy i umożliwienia zdolnej młodzieży rozwoju potencjału naukowego. Wspólnie opracowaliśmy unikatowy system wsparcia młodzieży, gdzie głównym kryterium otrzymania dofinansowania jest przedstawienie opracowań w formie eseju. Na wzór najlepszych uczelni na świecie, wierzymy, że to właśnie kreatywność, nietuzinkowe myślenie zasługuje na wyróżnienie.

Cele i działalność Fundacji:

 • wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej naukowcom i studentom oraz instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego;
 • organizowanie i współorganizowanie: konferencji, kongresów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, debat, seminariów, szkoleń, wykładów, konkursów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • publikowanie wyników badań;
 • udzielanie stypendiów i grantów naukowych w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
 • inicjowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej;
 • wspieranie finansowe, techniczne, szkoleniowe i informacyjne innych osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz podmiotów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa realizujących cele zbieżne z celami Fundacji, m.in. poprzez udzielanie darowizn lub wpłat na fundusze założycielskie tych podmiotów;
 • udział w organizacjach zrzeszających Fundacje lub inne naukowe instytucje polskie lub zagraniczne mające cele statutowe zbieżne lub tożsame z celem Fundacji;
 • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;
 • prowadzenie własnych badań naukowych i działalności eksperckiej;
 • popularyzowanie osiągnięć naukowych;
 • wydawanie książek i materiałów – także audio i audiowizualnych związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • tłumaczenie z języków obcych, edycję i wydawanie materiałów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • prowadzenie działalności gospodarczej mającej pomóc w realizacji celów Fundacji;
 • prowadzenie strony www i związanej z tym działalności w przestrzeni internetowej;
 • współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi, Fundacjami oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji En Arche.