O nas

Dlaczego “En Arche”?

En Arche to pierwsze słowa Księgi Rodzaju, pierwszej księgi Starego Testamentu. Są one też pierwszymi słowami Ewangelii św. Jana. En Arche znaczy “na początku”. W tych słowach kryje się jednak coś znacznie głębszego niż tylko przesłanie o początku w sensie czasu. Oznaczają one sedno, źródło, pierwszą zasadę, istotę rzeczy.

Taka jest misja naszej Fundacji – pragniemy nawiązać do początków, do sedna, do istoty chrześcijaństwa i z niej czerpać. Chcemy wrócić do podstaw chrześcijaństwa poprzez popularyzację znajomości Pisma Świętego, które jak wierzymy, jest natchnionym Słowem Bożym. Chcemy odnieść się do fundamentów Kościoła zarówno w ujęciu Mistycznego Ciała Chrystusa jak i jego form instytucjonalnych przez upowszechnianie literatury związanej z filozofią, apologetyką chrześcijańską i podstawami doktrynalnymi. Chcemy sięgnąć do istoty natury człowieka, jego powołania i przeznaczenia w świetle Bożego Słowa, poprzez pomoc jednostkom i rodzinom w ich rozwoju duchowym i prowadzeniu życia w oparciu o zasady wynikające z Pisma Świętego. Chcemy podążać za wciąż aktualnym wezwaniem Jezusa Chrystusa do praktycznej miłości bliźniego, przez działalność charytatywną z uwzględnieniem duchowego wymiaru osób potrzebujących. Zamiast wymyślać świat na nowo, chcemy wrócić do tego, co było na początku, aby odkryć pierwotny zamysł Boży względem nas.

Wiesław Grabowski –  Prezes Fundacji

Ukończył  Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Pracował jako konstruktor i inżynier badań w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Potem prowadził własną  firmę. Ukończył Dwuletnie Studium Życia Rodzinnego przy Archidiecezji Warszawskiej. Od 1983 był aktywnie zaangażowany w działania Ruchu Chrześcijańskiego Mt28 (dawniej Ruch Nowego Życia), który jest polskim oddziałem Ruchu Chrześcijańskiego Campus Crusade for Christ International.  W ramach tego Ruchu ukończył Międzynarodowy Instytut Studiów Biblijnych i we współpracy  z FamilyLife Ministry od 1993r prowadził  Służbę Rodzinie.  Inicjował i rozwijał ruch domowych grup małżeńskich pod nazwą Twórcy Domowego Ogniska. Wraz z żoną  prowadzi konferencje, seminaria, rekolekcje dla małżeństw i rodziców oraz kursy dla narzeczonych. Od kilkunastu lat razem prowadzą także „Spotkania dla zakochanych” przy parafii św. Jakuba w Warszawie. Jest współautorem podręcznika do przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie pt. ”Zanim wybierzesz”.  Jest też wykładowcą na rekolekcjach, seminariach i konferencjach dla mężczyzn oraz współpracownikiem    Stowarzyszenia Mężczyzn Świętego Józefa.

Magdalena Grabowska

Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła też Dwuletnie Studium Życia Rodzinnego przy Archidiecezji Warszawskiej. Od 1983 roku była aktywnie zaangażowana w działania Ruchu Chrześcijańskiego Mt28 (dawniej Ruch Nowego Życia), który jest polskim oddziałem międzynarodowego ruchu chrześcijańskiego Campus Crusade for Christ.  W ramach tego Ruchu  ukończyła Międzynarodowy Instytut Studiów Biblijnych i we współpracy  z FamilyLife Ministry od 1993r towarzyszyła mężowi w  prowadzeniu  Służby Rodzinie.  Wraz z nim inicjowała i rozwijała ruch domowych grup małżeńskich pod nazwą Twórcy Domowego Ogniska. Wraz z mężem  prowadzi konferencje, seminaria, rekolekcje dla małżeństw i rodziców oraz kursy dla narzeczonych.  Od kilkunastu lat razem prowadzą także „Spotkania dla zakochanych” przy parafii św. Jakuba w Warszawie. Magdalena  jest także wykładowcą na rekolekcjach, seminariach i konferencjach dla kobiet,  coachem rozwoju osobistego i życia rodzinnego.  Jest współautorką podręcznika do przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie pt. ”Zanim wybierzesz” i  autorką książek „Kobieta warta królestwa”, „Klucze do pokoju” oraz książek dla dzieci „Wielka wędrówka” i „Cudowna przemiana”.

 

Ewa Bubrowiecka – Wiceprezes

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie studentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Pasjonatka Pisma Świętego, prowadzi dyskusyjną grupę biblijną. Uwielbia rozmowy na tematy teologiczne, apologetyczne i o nauczaniu Kościoła Katolickiego. Uczestniczka wielu konferencji apologetycznych w Kanadzie i USA. Uwielbia czytać.
Zaangażowana w służbę charytatywną na rzecz osób potrzebujących i cierpiących.

Joanna Gumowska

Ukończyła Technikum Budowlane. Od 2004 roku zaangażowana w życie kościoła. Zajmowała się organizacją wydarzeń kościelnych. Od 2008 roku liderka biblijnej grupy domowej. Aktywnie uczestniczyła w konferencjach chrześcijańskich dla małżeństw i kobiet, a także Kursu Alfa. Od 2012 roku zaangażowana w służbę charytatywną na rzecz kobiet potrzebujących, a od 2016 roku również mężczyzn. Uważa, że Bóg wyposażył ją w miłość do nich i empatię, dzięki której czuje ich zagubienie, strach, samotność i potrzebę bycia ważnym. Otrzymała również asertywność, która pozwala jej pomagać im mądrze, aby sami mogli podejmować decyzje, które zmieniają ich życie. Pragnie być dla nich wiarygodnym świadectwem wiary. Pogłębia  relację z Jezusem każdego dnia czytając Biblię. To On nadaje jej życiu sens i cel.

 

Barbara Giża

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako
nauczyciel i wychowawca w warszawskich szkołach, a następnie jako redaktor publikacji dydaktycznych,
redaktor prowadzący, a także koordynator projektów lokalnych oraz ogólnopolskich związanych z
edukacją i wydawnictwem. Autorka materiałów dla uczniów i nauczycieli do edukacji filmowej.

 

STATUT FUNDACJI EN ARCHE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja En Arche, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Grodzicką w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 3 lok. 16, w dniu 1 czerwca 2017 r., działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent m.st. Warszawy.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji są:

 • popularyzacja wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej, w szczególności związanej z tematyką nauka-religia, rozum-wiara
 • popularyzacja znajomości Pisma Świętego
 • promowanie szacunku do wiary chrześcijańskiej
 • wspieranie w sferze publicznej dialogu związanego ze światopoglądem chrześcijańskim
 • ochrona wizerunku i postawy racjonalnej wiary chrześcijańskiej
 • działalność na rzecz kultu religijnego
 • propagowanie stylu życia opartego na duchowości chrześcijańskiej i wartościach chrześcijańskich
 • działalność na rzecz wzmocnienia trwałości małżeństw i rodzin w oparciu o wartości chrześcijańskie
 • wspieranie i pomoc w indywidualnym rozwoju duchowym, (zwłaszcza przez umożliwianie dostępu do potrzebnej w tym zakresie wiedzy)
 • wspieranie rodziny – małżeństwa, rodzicielstwa naturalnego i pieczy zastępczej
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wydawanie książek i materiałów – także audio i audiowizualnych związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji
 • tłumaczenie z języków obcych, edycję i wydawanie materiałów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji
 • organizowanie i współorganizowanie: konferencji, kongresów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, debat, seminariów, szkoleń, wykładów, grup Biblijnych, konkursów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji)
 • organizowanie i współorganizowanie wypoczynku rodzin, dzieci i młodzieży, imprez rekreacyjno-sportowych, obozów letnich i zimowych, wczasów itp, pomagających w realizacji celów Fundacji
 • pomoc psychologiczną i doradczą z zakresu życia rodzinnego, także dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin dysfunkcyjnych
 • pomoc osobom w wieku 18-29 lat w zdobyciu wykształcenia, zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych
 • wspieranie i inicjowanie programów, projektów i przedsięwzięć oraz wszelkich innych działań służących pomocy osobom wykluczonym, niepełnosprawnym, starszym, chorym, bezdomnym
 • prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
 • promocję, wspieranie i organizację wolontariatu;
 • prowadzenie działalności charytatywnej, wspieranie materialne i rzeczowe osób potrzebujących
 • prowadzenie działalności gospodarczej mającej pomóc w realizacji celów Fundacji
 • prowadzenie strony www i związanej z tym działalności w przestrzeni internetowej
 • częściowe lub całkowite finansowanie przedsięwzięć wymienionych powyżej
 • finansowanie i wspieranie zewnętrznych inicjatyw i projektów związanych z celami Fundacji, organizowanych przez osoby prawne oraz osoby fizyczne
 • współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi, Fundacjami oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji En Arche.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego 1 000 (słownie: jeden tysiąc) zostanie przeznaczony na działalność gospodarczą.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. dotacji i subwencji oraz grantów
 3. dochodów ze zbiórek
 4. dochodów z działalności gospodarczej opisanej w § 12
 5. dochodów z majątku Fundacji
 6. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów Fundacji, chyba że spadkodawca lub donator określił konkretny cel.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z jej prowadzenia przeznaczony będzie na cele statutowe.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 to:
  56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  56.2 – Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych;
  56.3 – Przygotowywanie i podawanie napojów;
  58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
  58.11.Z – Wydawanie książek
  58.13. Z -Wydawanie gazet
  58.14. Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza
  58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
  59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
  77.22.Z – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
  85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
  88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  91.01.A – Działalność bibliotek
  93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  94.91.Z – Działalność organizacji religijnych.
  94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 3. Działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga koncesji, zezwolenia lub pozwolenia, Fundacja podejmie po uzyskaniu wymaganego uprawnienia.
WŁADZE FUNDACJI

Władze Fundacji.

§ 13

 1. Organami Fundacji są:
  • Fundator
  • Zarząd Fundacji

Fundator

§ 14

 1. Do kompetencji Fundatora należy:
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  • ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
  • podział funkcji członków Zarządu Fundacji,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom absolutorium z działania,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z Fundacji.
  • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną fundacją i likwidacji Fundacji

Zarząd Fundacji.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z l do 3 osób w tym Prezesa, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również z jednego lub dwóch Wiceprezesów.
 2. Zarząd może pobierać za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z zapisami ustawy o fundacjach. Wynagrodzenia członków Zarządu będą finansowane z dochodów Fundacji, bez naruszenia kapitału założycielskiego.
 3. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji składając pisemne oświadczenie na ręce Fundatora.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
  2. realizacja celów statutowych
  3. zarządzanie majątkiem Fundacji
  4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
  5. uchwalanie regulaminów
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzeń
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes zarządu. W przypadku wieloosobowego zarządu decyzje podejmowane są w obecności przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów – głos Prezesa Zarządu Fundacji jest głosem rozstrzygającym.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, minimum 3 dni przed terminem posiedzenia.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 20

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Fundator.

Likwidacja Fundacji.

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach

Postanowienia końcowe

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne przepisy prawa regulujące działalność fundacji.