Stypendia i granty

Fundacja En Arche aktywnie działa na rzecz rozwoju nauki. Zgodnie z założeniami Fundacji organizujemy konkursy, mające na celu wspieranie zdolnych, młodych ludzi.

Konkurs na najlepsze tłumaczenie

Do końca konkursu pozostało

Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Konkursu Fundacji En Arche dla studentów i doktorantów, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady konkursu, którego przedmiotem jest praca pisemna.

2. Organizatorem Konkursu Fundacji En Arche dla studentów oraz doktorantów, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, kod pocztowy 00-175, KRS 0000702206, NIP: 5252728212.

3. Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów biologii i nauk pokrewnych, ale udział w nim mogą brać także studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem i teorią inteligentnego projektu.

4. Konkurs nie jest przeznaczony dla laureatów poprzednich edycji konkursu na najlepsze tłumaczenie.

5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Cele konkursu

1. Głównym celem konkursu jest umożliwienie uczestnikom przetłumaczenia, a tym samym zapoznania się z jednym z tekstów autorstwa: Roberta A. Larmera i Jonathana Wellsa.

2. Poprzez uczestnictwo w konkursie kandydaci mogą pogłębić swoją wiedzę na temat teorii inteligentnego projektu i kontrowersji, które się z nią wiążą.

Zadania konkursowe

1. Konkurs polega na przetłumaczeniu z języka angielskiego na język polski jednego z dwóch artykułów:

– Robert A. Larmer, „ The Many Inadequate Justifications  of Methodological Naturalism”, Organon F 2019, vol. 1, s. 5-24, https://www.sav.sk/journals/uploads/01220503orgf.2019.26102.pdf

– Jonathan Wells, „Darwin of the Gaps: Review of The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief by Francis S. Collins”, Discovery Institute, March 26, 2008, https://www.discovery.org/a/4529/

Warunki, jakie powinny spełniać prace

W konkursie pod uwagę będą brane jedynie prace przesłane w formie Pliku Word i PDF podpisanych odpowiednio: NazwiskoImie.doc oraz NazwiskoImie.pdf. Tekst powinien spełniać następujące wytyczne redakcyjne:

 • Czcionka: Times New Roman pkt. 12,
 • Interlinia: 1,5 pkt,
 • Odstępy: przed – 6 pkt, po – 6 pkt,
 • Tekst powinien być wyjustowany
 • Na końcu każdego tłumaczenia powinny się znajdować dane kandydata: Imię i nazwisko, kierunek i rodzaj studiów, adres e-mail, numer telefonu.

 

Zasady cytowania i sporządzania bibliografii

na podstawie: A. Wolański, Edycja tekstów, PWN 2008

Słownik poprawnej polszczyzny, PWN

Wielki słownik ortograficzny PWN

 

Tytuły książek piszemy kursywą.

 

A. BIBLIOGRAFIA, nie numerujemy (przykłady)

Albert A. [właśc. Roszkowski W.], Najnowsza historia Polski 1918–1980, wyd. 2, Londyn 1989.

Dąbrowska M., Dzienniki powojenne, t. 2: 1950–1954, oprac. T. Drewnowski,
Warszawa 1996.

Zakrzewska J., Mołdawa T., Historia sejmu polskiego, t. 3: Polska Ludowa, red. A. Ajnenkiel, Warszawa 1989.

Nowak A., Wspomnienia, Warszawa – Kraków 1989.

Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Warszawa 1983, s. 24–49.

Grajewski A., Ksiądz Franciszek Blachnicki, „Więź” 2001, nr 5, s. 18–26. (między numerami stron wstawiamy półpauzę)

B. PRZYPISY DOLNE

– w przypisach stosujemy odwrotną kolejność: najpierw wstawiamy inicjał/inicjały imienia, a następnie nazwisko, np.:

A.J. Nowak, Wspomnienia, Warszawa – Kraków 1989.

 1. Adamski i in., …………………………..
 • W publikacji napisanej  wspólnie przez trzech autorów/tłumaczy (lub więcej) podajemy nazwisko pierwszego z nich z dodatkiem skrótu i in. np. Adamski B. i in.
 • przyjmujemy polskie oznaczenia, stosujemy tylko: tenże, tamże, dz. cyt.
 • przy dokumentach elektronicznych należy dodawać: [dostęp 14 IV 2019].
 • Skróty

por. – do cytatów niedosłownych (przy parafrazach myśli autora).

cyt. za: – przy cytowaniu dosłownym

Zakrzewska J., Mołdawa T., Historia sejmu polskiego, t. 3: Polska Ludowa, red. A. Ajnenkiel, Warszawa 1989 (cyt. za: …… ).

 

C. Publikacje ZBIOROWE I TŁUMACZENIA (przykłady)

Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Warszawa 1983.

F.J. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

 1. Kowalski, Wprowadzenie do ekonomiki, w: Media, komunikacja, biznes, red. B. Jung, Warszawa 2001.
 • W publikacjach obcojęzycznych stosuje się skróty właściwe dla danego języka, przyjęte z kart tytułowych (czasopisma: z okładki, stopki red., winiety), np.

The euro, ed. by T. Temperton, 2nd ed., Chichester 1997.

Natomiast niezależnie od tej zasady przyimek w, oraz skrót s. zapisujemy w jęz. polskim, np.

W.H. McConnel, Constitutional History, w: The Canadian Encyclopedia, Toronto 1993, s. 134–46.

 

D. CZASOPISMA (przykłady)

 • W opisach obcojęzycznych gazet i czasopism stosuje się skróty właściwe dla danego języka,

D.E. Gottschling, T.R. Cech, Self-Splitting RNA: Autoexcision and Autocyclization of Ribosomal RNA Intervening Sequence of Tetrahymena, „Cell” 1982, Vol. 15, No. 31, s. 147–157.

 1. Bonitz, Scientometrie, Bibliometrie, „Zentralbblatt für Vibliothekswessen” 1982, Jg. 96., H. 1.

(Jg. = niem. Jahrgang – rocznik; H.= Heft – zeszyt)

 

lub jeśli nie wiemy czy nr  (No.) czy rocznik (Vol.):

………………………., „Cell” 1982, 31, s. 147–157.

 1. Backman, Advertising and Competition, „Advertising Age” 1993, March 29, s. 93.

 

E. PRZYPIS TŁUMACZA/REDAKCYJNY (przykłady)

 • Jesus Seminar – grupa około 50 krytyków Biblii i około 100 osób świeckich (przyp. tłum.).
 • Gromada (ang. class) w czasach Darwina miała inne znaczenie taksonomiczne niż współcześnie (przyp. red.).
 • Przypisy od tłumacza, redaktora dajemy jako przypis dolny i oznaczamy gwiazdką (jeśli będą kolejne to dwie gwiazdki itd.), pozostałe przypisy oznaczamy cyframi, numeracja w każdym rozdziale od cyfry 1.

 

 • Tytuły gazet i czasopism  umieszcza się w cudzysłowie. Cudzysłowem obejmuje się również tytuły serii wydawniczych, np. „Biblioteka Arcydzieł Literatury Polskiej”, np.:

Behe M.J., Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, tłum. D. Sagan, „Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy”, t. 4, Warszawa 2008.

Przebieg Konkursu

1. Prace zawierające tłumaczenia należy przesłać do dnia 19 lipca 2020 r. na adres mailowy: d.sagan@enarche.pl,

2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej enarche.pl (zakładka: Stypendia i granty) w dniu 07 sierpień 2020 r, a także na fanpage na Facebooku.

Założenia organizacyjne

1. Spośród prac spełniających warunki Konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Fundację En Arche wybierze 4 najlepsze prace.

2. Głównym kryterium branym pod uwagę przez Komisję Konkursową przy wyłonieniu zwycięskich prac będzie jakość tłumaczenia. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.

3. Członkowie Komisji Konkursowej oceniając zgłoszone prace wezmą pod uwagę:

  1. jakość przetłumaczonego tekstu,
  2. używanie odpowiedniej terminologii,
  3. przygotowanie redakcyjne (warsztatowe).

4. Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest dr Dariusz Sagan d.sagan@enarche.pl.

5. Warunkiem poprawnego zgłoszenia konkursowego jest odesłanie wraz z pracą konkursową na adres mailowy d.sagan@enarche.pl zeskanowanego, podpisanego oświadczenia uczestnika zawierającego zgodę na przetwarzanie przez Fundację En Arche danych osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej enarche.pl (tutaj). Zgłoszenia konkursowe, które nie będą spełniały powyższych warunków nie będą rozpatrywane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda i warunki wypłacania stypendium

1. Nagrodą w Konkursie jest jednorazowa nagroda pieniężna przesłana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Laureata.

Nagrody:

 • I miejsce: 2000 zł
 • II miejsce: 1500 zł
 • III miejsce: 1000 zł
 • IV miejsce: 500 zł

2. Fundacja zawiera z Laureatem umowę, w której szczegółowo uregulowane są zasady wypłaty nagrody. Zawarcie umowy jest warunkiem wypłaty nagrody Laureatowi.

Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Do Konkursu należy zgłaszać prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

2. Uczestnik zgłaszając pracę konkursową, oświadcza, że:

 • posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła,
 • zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona praca nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja En Arche, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, 00-175 Warszawa.

2. Dane osobowe zbierane są w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach na stronie internetowej Fundacji En Arche i w mediach społecznościowych. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom oraz członkom organów Organizatora Konkursu oraz członkom Komisji Konkursowej, a także zewnętrznym usługodawcom, np. firmom księgowym i informatycznym. W pewnych okolicznościach, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu obrony swoich praw, Fundacja może ujawnić dane osobowe innym podmiotom trzecim, w tym organom państwowym. Ponadto dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia i nazwiska mogą zostać udostępnione na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook) Organizatora Konkursu, a zatem dostęp do nich będą mieli odwiedzający stronę internetową oraz media społecznościowe.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane osobowe Iub, jeśli jest to konieczne, przez okres niezbędny w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub ochrony uzasadnionych interesów Organizatora Konkursu (np. okresy przedawnienia), jednak w każdym przypadku przez okres nie krótszy niż 2 lata.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: d.sagan@enarche.pl.

7. Uczestnik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie przez uczestnika.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.enarche.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

4. Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została przygotowana na Konkurs organizowany przez Fundację En Arche.

Ogłaszamy zwycięzców konkursu na najlepsze tłumaczenie

Konkurs dla studentów i doktorantów polegał na przetłumaczeniu jednego ze wskazanych artykułów z języka angielskiego na polski. Nagrody w konkursie to wynagrodzenie pieniężne:

 • I miejsce: 2000 zł
 • II miejsce: 1500 zł
 • III miejsce: 1000 zł
 • IV miejsce: 500 zł

A nagrody te otrzymują:

 • I miejsce:
 • II miejsce:
 • III miejsce:
 • IV miejsce

Ogłoszenie wyników nastąpi 07.08.2020

Laureaci poprzednich edycji

1. I Edycja (styczeń 2020). Zadanie polegało na przetłumaczeniu tekstu Stephena C. Meyera, „To nie przypadek. Od bakteryjnych układów napędowych do ludzkiego DNA – świadectwa inteligentnego projektu są wszędzie”. Link do zwycięskiego tłumaczenia: https://wp-projektu.pl/artykuly/przeklady/to-nie-przypadek-od-bakteryjnych-ukladow-napedowych-do-ludzkiego-dna-swiadectwa-inteligentnego-projektu-sa-wszedzie/

 • I miejsce: Dariusz Skotarek, Uniwersytet Warszawski
 • II miejsce: Anna Nehring-Rupińska, Uniwersytet Zielonogórski
 • III miejsce: Klaudia Mogielnicka, Uniwersytet Warszawski

Comiesięczne stypendia

Zapewniamy comiesięczne stypendia dla studentów i doktorantów biologii i filozofii. Głównym kryterium otrzymania dofinansowania jest przedstawienie opracowań w formie eseju. Zapoznaj się ze szczegółami w regulaminie konkursu stypendialnego.

Do końca konkursu pozostało

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Konkursu Stypendialnego Fundacji En Arche dla studentów i doktorantów biologii oraz filozofii, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady konkursu, którego przedmiotem jest praca pisemna – esej oraz rozmowa kwalifikacyjna.

2. Organizatorem Konkursu Stypendialnego Fundacji En Arche dla studentów i doktorantów biologii oraz filozofii, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, kod pocztowy 00-175, KRS 0000702206, NIP: 5252728212.

3. Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów biologii i nauk pokrewnych, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem i teorią inteligentnego projektu.

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu
i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Cele konkursu

Celami konkursu są:

 • wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim;
 • pogłębianie wiedzy o teorii inteligentnego projektu i zapewnienie możliwości; rozwoju koncepcji z nią związanych;
 • kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych.

Zadania konkursowe

I etap

Napisanie eseju odpowiadającego na pytanie: „Czy w naukach przyrodniczych jest miejsce dla Teorii Inteligentnego Projektu?”

II etap

Przejście rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Konkursową. Zostaną na nią zaproszeni Kandydaci wyłonieni w I etapie konkursu (na podstawie pracy pisemnej).

III etap

Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do kontynuowania swoich zainteresowań i badań dotyczących tematyki inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z ich rozwoju w trakcie trwania programu stypendialnego.

Warunki, jakie powinny spełniać prace pisemne - eseje

Esej powinien:

 • uwzględniać amerykańską literaturę dotyczącą teorii IP, wybranych autorów m.in. S.C. Meyer, M. Behe, M. Denton, W. Dembski, J. Wells;
 • zawierać pomiędzy 20 a 30 tys. znaków ze spacjami;
 • spełniać następujące wytyczne redakcyjne:
  Czcionka: Times New Roman pkt. 12
  Interlinia: 1,5 pkt
  Bibliografia: przypisy na dole strony i spis alfabetyczny na końcu pracy
 • zostać przysłany w formie elektronicznej na adres stypendium@enarche.pl, w formacie PDF. Nazwa pliku powinna zawierać: Nazwisko Imię Kandydata.pdf (przykład: NowakJan.pdf).

Przebieg Konkursu

 • Przesłanie pracy pisemnej – eseju do 31 sierpnia 2020 r. na adres mailowy: stypendium@enarche.pl
 • Wyłonienie Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej i powiadomienie ich o przejściu do II etapu Konkursu drogą mailową do 8 września 2020 r.,
 • Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych pomiędzy 9 a 20 września 2020 r.,
 • Indywidualne powiadomienie kandydatów po II etapie Konkursu o wynikach zostanie przesłane drogą mailową do 30 września 2020 roku, na adres mailowy podany w Karcie Kandydata,
 • Przesłanie dwóch pisemnych sprawozdań w trakcie trwania programu stypendialnego, pierwszego do 31 grudnia 2020 roku, drugiego do 30 maja 2021 roku.

Założenia organizacyjne

1. Kandydaci wyłonieni na podstawie eseju przez Komisję Konkursową powołaną przez Fundację En Arche zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu drogą elektroniczną na adres mailowy przesłany w Karcie Kandydata.

2. Stypendyści zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie (1) eseju i (2) rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.

3. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie esejów wezmą pod uwagę:

 • zgodność pracy z tematem eseju,
 • wykorzystanie literatury polskiej i obcojęzycznej
 • oryginalność podejścia do tematu,
 • poprawność merytoryczną i językową
 • zgodność objętości pracy z podanymi wytycznymi konkursowymi

4. O przebiegu i temacie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie na adres mailowy podany w Karcie Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Warszawie. W uzasadnionych sytuacjach będzie także możliwe przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem Internetu.

5. Warunkiem poprawnego zgłoszenia konkursowego jest:

 • odesłanie na adres mailowy stypendium@enarche.pl (1) zeskanowanego podpisanego oświadczenia Kandydata o przeniesieniu na Fundację En Arche autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Fundację En Arche danych osobowych Kandydata na potrzeby Konkursuoraz (2) wypełnionej Karty Kandydata zawierającej podstawowe dane osobowe, uczelnię, wydział, rok i kierunek studiów. Powyższe dokumenty do wypełnienia zostaną przesłane drogą mailową Kandydatom, którzy wysłali esej.
 • doręczenie Fundacji oryginałów (wersji papierowej) podpisanego oświadczenia Kandydata o przeniesieniu na Fundację En Arche autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej w dwóch egzemplarzach. Doręczenie może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacji. Zgłoszenia konkursowe, które nie będą spełniały powyższych warunków, nie będą rozpatrywane i nie będą brały udziału w konkursie.

6. O warunkach, jakie powinny spełniać pisemne sprawozdania z rozwoju zainteresowań w obrębie tematyki teorii inteligentnego projektu Stypendyści zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową.

7. Zwycięzcy konkursu będą mogli ubiegać się ponownie o stypendium w kolejnych latach.

8. Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest: Grzegorz Malec stypendium@enarche.pl

Nagroda i warunki wypłacania stypendium

1. Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od października 2020 r. do czerwca 2021 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

 • dla doktorantów: 2500 zł wypłacane miesięcznie,
 • dla pozostałych studentów: 1200 zł wypłacane miesięcznie.

2. W przypadku nie przesłania przez Stypendystę obydwu sprawozdań lub jednego z nich w wyznaczonym terminie Fundacja zastrzega sobie prawo do przerwania wypłacania stypendium.

3. Fundacja zawiera ze Stypendystą umowę o stypendium, w której szczegółowo uregulowane są zasady wypłaty stypendium. Zawarcie umowy jest warunkiem wypłaty stypendium Stypendyście.

Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Do Konkursu należy zgłaszać prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.
2. Uczestnik zgłaszając pracę konkursową, oświadcza, że:

 • posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła,
 • zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona praca nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich,

3. Przesyłając pracę konkursową, Kandydat wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na Fundację En Arche, na czas nieograniczony.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kandydatów Konkursu jest Fundacja En Arche, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, 00-175 Warszawa.

2. Dane osobowe zbierane są w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom oraz członkom organów Organizatora Konkursu oraz członkom Komisji Konkursowej. W pewnych okolicznościach, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu obrony swoich praw, Fundacja może ujawnić dane osobowe innym podmiotom trzecim, w tym organom państwowym.

4. Dane Stypendysty nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: stypendium@enarche.pl.

7. Stypendysta ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek dopuszczenia Kandydata do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie przez Kandydata.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.enarche.pl oraz przesłana drogą mailową na podany adres w Karcie Kandydata. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

4. Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została przygotowana na Konkurs Stypendialny organizowany przez Fundację En Arche.

Poprzednia edycja konkursu

W poprzedniej edycji wytypowaliśmy 4 zwycięzców, wśród nich 2 doktorantów.

Zadaniem uczestników było napisanie eseju, odpowiadającego na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?” oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której poznawaliśmy zaintresowania kandydatów.

Zwycięzcy otrzymują stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie od października 2019 do czerwca 2020 roku.

Stypendium obejmuje również udział zwycięzców w Summer Seminar organizowanym przez Discovery Institute, do którego stypendyści są zgłaszani przez Fundację.