Stypendia i konkursy

Fundacja En Arche aktywnie działa na rzecz rozwoju nauki. Zgodnie z założeniami Fundacji organizujemy konkursy, mające na celu wspieranie zdolnych, młodych ludzi.

Comiesięczne stypendia

Zapewniamy comiesięczne stypendia dla studentów i doktorantów biologii i filozofii. Głównym kryterium otrzymania dofinansowania jest przedstawienie opracowań w formie eseju. Zapoznaj się ze szczegółami w regulaminie konkursu stypendialnego.

Tegoroczne konkursy zakończone, kolejne edycje będą ogłaszane na początku 2022 roku. Zapraszamy do sprawdzania naszych stron internetowych i profilu na Facebooku.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Konkursu Fundacji En Arche, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady konkursu, którego przedmiotem jest praca pisemna.
 2. Organizatorem Konkursu Fundacji En Arche, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, kod pocztowy 00-175, KRS 0000702206, NIP: 5252728212.
 3. Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów nauk przyrodniczych i filozofii, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem, teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Cele konkursu

Celami konkursu są: 

 • wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim; 
 • pogłębianie wiedzy o naukowych teoriach pochodzenia i rozwoju życia; 
 • kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych. 

Zadania konkursowe

I etap 

Napisanie tekstu poświęconego jednej z książek wydanej w ramach Serii Inteligentny Projekt: 

 • Ikony ewolucji 
 • Sąd na Darwinem 
 • Czarna skrzynka Darwina 
 • Zombie-nauka 
 • Wyjątkowa planeta 
 • Granica ewolucji 
 • Wnioskowanie o projekcie 

II etap 

Rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją Konkursową. Zostaną na nią zaproszeni Kandydaci wyłonieni po I etapie konkursu (na podstawie pracy pisemnej). 

III etap 

Osoby, które otrzymają stypendium, będą zobowiązane do kontynuowania swoich zainteresowań i badań dotyczących tematyki inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z ich rozwoju w trakcie trwania programu stypendialnego oraz napisania dwóch tekstów na stronę wp-projektu. pl

Warunki, jakie powinny spełniać prace pisemne - eseje

Prace pisemne powinny spełniać następujące warunki: 

 1. Objętość pomiędzy 10 a 40 tys. znaków ze spacjami; 
 2. Formatowanie: czcionka Times New Roman pkt. 12, interlinia: 1,5 pkt;
 3. Tekst może zostać napisany w formie eseju, tekstu popularno-naukowego, naukowego lub recenzji; 
 4. Tekst nie musi dotyczyć całej książki. Autor może skupić się na wybranym rozdziale lub zagadnieniu; 
 5. Tekst może być przychylny względem teorii inteligentnego projektu, krytyczny lub neutralny; 
 6. Bibliografia: przypisy na dole strony i spis alfabetyczny na końcu pracy zgodnie z zasadami zawartymi tutaj: https://wp-projektu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Informacje-dla-autorow-23.10.2020.pdf; 
 7. Na końcu tekstu należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, rok, kierunek i nazwa uczelni oraz dorobek kandydata (artykuły, konferencje); adres mailowy (ten sam co w Karcie Kandydata); 

Tekst zostać przysłany w formie elektronicznej na adres stypendium@enarche.pl, w formacie WORD i PDF. Nazwa pliku powinna zawierać: Nazwisko Imię Kandydata.pdf (przykład: NowakJan.pdf).

Przebieg Konkursu

 • Tekst konkursowy należy przesłać do 15 sierpnia 2021 roku na adres mailowy: stypendium@enarche.pl.
 • Wyłonienie Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej i powiadomienie ich o przejściu do II etapu Konkursu odbędzie się drogą mailową do 10 września 2021 roku.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między 20 a 30 września 2021 roku.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 października 2021 roku.
 • Laureaci są zobowiązani do przesłania dwóch pisemnych sprawozdań w trakcie trwania programu stypendialnego: pierwszego do 1 marca 2022 roku, drugiego do 30 czerwca 2022 roku. Sprawozdania należy przesłać na adres stypendium@enarche.pl. W sprawozdaniu należy wykazać rozwój zainteresowań Laureata teorią inteligentnego projektu i zagadnień pokrewnych (spis przeczytanych książek, artykułów, własne wnioski, przemyślenia, itp.)
 • Laureaci są zobowiązani do napisania dwóch tekstów, które zostaną opublikowane na stronie wp-projektu.pl. Pierwszy do 1 marca 2022 roku, drugi do 1 czerwca 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat tego tekstu zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym z laureatów.

Założenia organizacyjne

 1. Kandydaci wyłonieni na podstawie tekstu przez Komisję Konkursową powołaną przez Fundację En Arche zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu drogą elektroniczną na adres mailowy przesłany w Karcie Kandydata
 2. Stypendyści zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie (1)tekstu i (2) rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu. 
 3. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie esejów wezmą pod uwagę:
 • zgodność pracy z wybranym tematem; 
 • wykorzystanie literatury polskiej i obcojęzycznej; 
 • oryginalność podejścia do tematu; 
 • poprawność merytoryczną i językową; 
 • zgodność z formalnymi wytycznymi pracy (przypisy, bibliografia, itp.). 
 1. O przebiegu i temacie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie na adres mailowy podany w Karcie Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Warszawie. W uzasadnionych sytuacjach będzie także możliwe przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem Internetu.
 2. Warunkiem poprawnego zgłoszenia konkursowego jest:
 • odesłanie na adres mailowy stypendium@enarche.pl (1) zeskanowanego podpisanego Oświadczenia Kandydata o przeniesieniu na Fundację En Arche autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Fundację En Arche danych osobowych Kandydata na potrzeby Konkursu oraz (2) wypełnionej Karty Kandydata zawierającej podstawowe dane osobowe, uczelnię, wydział, rok i kierunek studiów.  
 • doręczenie Fundacji oryginałów (wersji papierowej) podpisanego oświadczenia Kandydata o przeniesieniu na Fundację En Arche autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej w dwóch egzemplarzach. Doręczenie może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacji. Zgłoszenia konkursowe, które nie będą spełniały powyższych warunków, nie będą rozpatrywane i nie będą brały udziału w konkursie. 
 1. Zwycięzcy konkursu będą mogli ubiegać się ponownie o stypendium w kolejnych latach.
 2. Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest: Grzegorz Malecstypendium@enarche.pl

Nagroda i warunki wypłacania stypendium

 1. Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od listopada 2021 roku do lipca 2022 roku przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
 • dla doktorantów: 2500 zł wypłacane miesięcznie;
 • dla pozostałych studentów: 1200 zł wypłacane miesięcznie.
 1. W przypadku nie przesłania przez Stypendystę obydwu sprawozdań lub jednego z nich w wyznaczonym terminie Fundacja zastrzega sobie prawo do przerwania wypłacania stypendium.
 2. W przypadku nie przesłania przez Stypendystę obydwu tekstów lub jednego z nich w wyznaczonym terminie Fundacja zastrzega sobie prawo do przerwania wypłacania stypendium.
 3. Fundacja zawiera ze Stypendystą umowę o stypendium, w której szczegółowo uregulowane są zasady wypłaty stypendium. Zawarcie umowy jest warunkiem wypłaty stypendium Stypendyście.

Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Do Konkursu należy zgłaszać prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.
 2. Uczestnik, zgłaszając pracę konkursową, oświadcza, że:
 • posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła; 
 • zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona praca nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich. 
 1. Przesyłając pracę konkursową, Kandydat wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na Fundację En Arche, na czas nieograniczony.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kandydatów Konkursu jest Fundacja En Arche, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, 00-175 Warszawa.
 2. Dane osobowe zbierane są w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom oraz członkom organów Organizatora Konkursu oraz członkom Komisji Konkursowej. W pewnych okolicznościach, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu obrony swoich praw, Fundacja może ujawnić dane osobowe innym podmiotom trzecim, w tym organom państwowym.
 4. Dane Stypendysty nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W celu realizacji uprawnień osoba, której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: stypendium@enarche.pl. 
 1. Stypendysta ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek dopuszczenia Kandydata do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie przez Kandydata.
 3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.enarche.pl oraz przesłana drogą mailową na podany adres w Karcie Kandydata. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została przygotowana na Konkurs Stypendialny organizowany przez Fundację En Arche.

Laureaci pierwszej edycji

Zadaniem uczestników było napisanie eseju, odpowiadającego na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?”. Osoby, które napisały najciekawsze prace, zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, po której została wyłoniona ostateczna lista zwycięzców.

Lista laureatów (kolejność alfabetyczna):

 • Bartosz Bagrowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Przemysław Maksymowicz, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Nehring-Rupińska, Uniwersytet Zielonogórski
 • Adam Wójcicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Laureaci drugiej edycji

Zadaniem uczestników było napisanie eseju, odpowiadającego na pytanie: „Czy w naukach przyrodniczych jest miejsce dla Teorii Inteligentnego Projektu?”. Osoby, które napisały najciekawsze prace, zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, po której została wyłoniona ostateczna lista zwycięzców.

Lista laureatów (kolejność alfabetyczna)

 • Bartosz Bagrowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Piotr Bałdys, Uniwersytet Gdański
 • Michał Kuryłek, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dariusz J. Skotarek, Uniwersytet Warszawski
 • Jakub Stępka, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski

Konkurs na najlepsze tłumaczenie

Laureaci pierwszej edycji

I Edycja (styczeń 2020). Zadanie polegało na przetłumaczeniu tekstu Stephena C. Meyera, „To nie przypadek. Od bakteryjnych układów napędowych do ludzkiego DNA – świadectwa inteligentnego projektu są wszędzie”. Link do zwycięskiego tłumaczenia: https://wp-projektu.pl/artykuly/przeklady/to-nie-przypadek-od-bakteryjnych-ukladow-napedowych-do-ludzkiego-dna-swiadectwa-inteligentnego-projektu-sa-wszedzie/

I miejsce: Dariusz Skotarek, Uniwersytet Warszawski

II miejsce: Anna Nehring-Rupińska, Uniwersytet Zielonogórski

III miejsce: Klaudia Mogielnicka, Uniwersytet Warszawski

Laureaci drugiej edycji

II Edycja (sierpień 2020). Zadanie polegało na przetłumaczeniu wybranego tekstu:

– Robert A. Larmer, „The Many Inadequate Justifications  of Methodological Naturalism”, Organon 2019, vol. 1, s. 5-24 https://tiny.pl/tm92h. Tłumaczenie zostanie opublikowane w publikacji zbiorowej.

– Jonathan Wells, „Darwin of the Gaps: Review of The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief by Francis S. Collins”, Discovery Institute, March 26, 2008 https://tiny.pl/9q3n9. Linki do przetłumaczonego tekstu: https://tiny.pl/9q3n8 i https://tiny.pl/9q3ns.

I miejsce: Tadeusz Łazuka, Uniwersytet Warszawski

II miejsce: Gabriela Balcer, Uniwersytet Jagielloński

III miejsce: Marcin Ptaszyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

IV miejsce: Bartosz Bagrowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Laureaci trzeciej edycji

III Edycja (czerwiec 2021). Zadanie polegało na przetłumaczeniu wybranego tekstu:

– William A. Dembski, W obronie inteligentnego projektu .

– Juan E. Carreño (i in.), Niektóre rozważania na temat teorii inteligentnego projektu , „Badania biologiczne” 2009, t. 42, nr 2, s. 223-232.

I miejsce: Filip Gołaszewski

II miejsce: Katarzyna Przygońska

III miejsce: Michał Kuryłek