Stypendia i konkursy

Fundacja En Arche aktywnie działa na rzecz rozwoju nauki. Zgodnie z założeniami Fundacji organizujemy konkursy, mające na celu wspieranie zdolnych, młodych ludzi.

Comiesięczne stypendia

Zapewniamy comiesięczne stypendia dla studentów i doktorantów biologii i filozofii. Głównym kryterium otrzymania dofinansowania jest przedstawienie opracowań w formie eseju. Zapoznaj się ze szczegółami w regulaminie konkursu stypendialnego.

Do końca nadsyłania prac na konkurs stypendialny pozostało:

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Konkursu Fundacji En Arche, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady konkursu, którego przedmiotem jest praca pisemna.
 2. Organizatorem Konkursu Fundacji En Arche, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, kod pocztowy 00-175, KRS 0000702206, NIP: 5252728212.
 3. Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów nauk przyrodniczych i filozofii, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem, teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Cele konkursu

Celami konkursu są: 

 • wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim; 
 • pogłębianie wiedzy o naukowych teoriach pochodzenia i rozwoju życia; 
 • kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych. 

Zadania konkursowe

I etap 

Napisanie tekstu poświęconego jednej z książek wydanej w ramach Serii Inteligentny Projekt: 

 • Ikony ewolucji 
 • Sąd na Darwinem 
 • Czarna skrzynka Darwina 
 • Zombie-nauka 
 • Wyjątkowa planeta 
 • Granica ewolucji 
 • Wnioskowanie o projekcie 

II etap 

Rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją Konkursową. Zostaną na nią zaproszeni Kandydaci wyłonieni po I etapie konkursu (na podstawie pracy pisemnej). 

III etap 

Osoby, które otrzymają stypendium, będą zobowiązane do kontynuowania swoich zainteresowań i badań dotyczących tematyki inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z ich rozwoju w trakcie trwania programu stypendialnego oraz napisania dwóch tekstów na stronę wp-projektu.pl 

Warunki, jakie powinny spełniać prace pisemne - eseje

Prace pisemne powinny spełniać następujące warunki: 

 1. Objętość pomiędzy 10 a 40 tys. znaków ze spacjami; 
 2. Formatowanie: czcionka Times New Roman pkt. 12, interlinia: 1,5 pkt;
 3. Tekst może zostać napisany w formie eseju, tekstu popularno-naukowego, naukowego lub recenzji; 
 4. Tekst nie musi dotyczyć całej książki. Autor może skupić się na wybranym rozdziale lub zagadnieniu; 
 5. Tekst może być przychylny względem teorii inteligentnego projektu, krytyczny lub neutralny; 
 6. Bibliografia: przypisy na dole strony i spis alfabetyczny na końcu pracy zgodnie z zasadami zawartymi tutaj: https://wp-projektu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Informacje-dla-autorow-23.10.2020.pdf; 
 7. Na końcu tekstu należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, rok, kierunek i nazwa uczelni oraz dorobek kandydata (artykuły, konferencje); adres mailowy (ten sam co w Karcie Kandydata); 

Tekst zostać przysłany w formie elektronicznej na adres stypendium@enarche.pl, w formacie WORD i PDF. Nazwa pliku powinna zawierać: Nazwisko Imię Kandydata.pdf (przykład: NowakJan.pdf). 

Przebieg Konkursu

 • Tekst konkursowy należy przesłać do 15 sierpnia 2021 roku na adres mailowy: stypendium@enarche.pl.
 • Wyłonienie Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej i powiadomienie ich o przejściu do II etapu Konkursu odbędzie się drogą mailową do 10 września 2021 roku.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między 20 a 30 września 2021 roku.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 października 2021 roku.
 • Laureaci są zobowiązani do przesłania dwóch pisemnych sprawozdań w trakcie trwania programu stypendialnego: pierwszego do 1 marca 2022 roku, drugiego do 30 czerwca 2022 roku. Sprawozdania należy przesłać na adres stypendium@enarche.pl. W sprawozdaniu należy wykazać rozwój zainteresowań Laureata teorią inteligentnego projektu i zagadnień pokrewnych (spis przeczytanych książek, artykułów, własne wnioski, przemyślenia, itp.)
 • Laureaci są zobowiązani do napisania dwóch tekstów, które zostaną opublikowane na stronie wp-projektu.pl. Pierwszy do 1 marca 2022 roku, drugi do 1 czerwca 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat tego tekstu zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym z laureatów.

Założenia organizacyjne

 1. Kandydaci wyłonieni na podstawie tekstu przez Komisję Konkursową powołaną przez Fundację En Arche zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu drogą elektroniczną na adres mailowy przesłany w Karcie Kandydata
 2. Stypendyści zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie (1)tekstu i (2) rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu. 
 3. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie esejów wezmą pod uwagę:
 • zgodność pracy z wybranym tematem; 
 • wykorzystanie literatury polskiej i obcojęzycznej; 
 • oryginalność podejścia do tematu; 
 • poprawność merytoryczną i językową; 
 • zgodność z formalnymi wytycznymi pracy (przypisy, bibliografia, itp.). 
 1. O przebiegu i temacie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie na adres mailowy podany w Karcie Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Warszawie. W uzasadnionych sytuacjach będzie także możliwe przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem Internetu.
 2. Warunkiem poprawnego zgłoszenia konkursowego jest:
 • odesłanie na adres mailowy stypendium@enarche.pl (1) zeskanowanego podpisanego Oświadczenia Kandydata o przeniesieniu na Fundację En Arche autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Fundację En Arche danych osobowych Kandydata na potrzeby Konkursu oraz (2) wypełnionej Karty Kandydata zawierającej podstawowe dane osobowe, uczelnię, wydział, rok i kierunek studiów.  
 • doręczenie Fundacji oryginałów (wersji papierowej) podpisanego oświadczenia Kandydata o przeniesieniu na Fundację En Arche autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej w dwóch egzemplarzach. Doręczenie może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacji. Zgłoszenia konkursowe, które nie będą spełniały powyższych warunków, nie będą rozpatrywane i nie będą brały udziału w konkursie. 
 1. Zwycięzcy konkursu będą mogli ubiegać się ponownie o stypendium w kolejnych latach.
 2. Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest: Grzegorz Malecstypendium@enarche.pl

Nagroda i warunki wypłacania stypendium

 1. Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od listopada 2021 roku do lipca 2022 roku przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
 • dla doktorantów: 2500 zł wypłacane miesięcznie;
 • dla pozostałych studentów: 1200 zł wypłacane miesięcznie.
 1. W przypadku nie przesłania przez Stypendystę obydwu sprawozdań lub jednego z nich w wyznaczonym terminie Fundacja zastrzega sobie prawo do przerwania wypłacania stypendium.
 2. W przypadku nie przesłania przez Stypendystę obydwu tekstów lub jednego z nich w wyznaczonym terminie Fundacja zastrzega sobie prawo do przerwania wypłacania stypendium.
 3. Fundacja zawiera ze Stypendystą umowę o stypendium, w której szczegółowo uregulowane są zasady wypłaty stypendium. Zawarcie umowy jest warunkiem wypłaty stypendium Stypendyście.

Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Do Konkursu należy zgłaszać prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.
 2. Uczestnik, zgłaszając pracę konkursową, oświadcza, że:
 • posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła; 
 • zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona praca nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich. 
 1. Przesyłając pracę konkursową, Kandydat wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na Fundację En Arche, na czas nieograniczony.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kandydatów Konkursu jest Fundacja En Arche, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, 00-175 Warszawa.
 2. Dane osobowe zbierane są w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom oraz członkom organów Organizatora Konkursu oraz członkom Komisji Konkursowej. W pewnych okolicznościach, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu obrony swoich praw, Fundacja może ujawnić dane osobowe innym podmiotom trzecim, w tym organom państwowym.
 4. Dane Stypendysty nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W celu realizacji uprawnień osoba, której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: stypendium@enarche.pl. 
 1. Stypendysta ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek dopuszczenia Kandydata do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie przez Kandydata.
 3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.enarche.pl oraz przesłana drogą mailową na podany adres w Karcie Kandydata. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została przygotowana na Konkurs Stypendialny organizowany przez Fundację En Arche.

Laureaci pierwszej edycji

Zadaniem uczestników było napisanie eseju, odpowiadającego na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?”. Osoby, które napisały najciekawsze prace, zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, po której została wyłoniona ostateczna lista zwycięzców.

Lista laureatów (kolejność alfabetyczna):

 • Bartosz Bagrowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Przemysław Maksymowicz, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Nehring-Rupińska, Uniwersytet Zielonogórski
 • Adam Wójcicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Laureaci drugiej edycji

Zadaniem uczestników było napisanie eseju, odpowiadającego na pytanie: „Czy w naukach przyrodniczych jest miejsce dla Teorii Inteligentnego Projektu?”. Osoby, które napisały najciekawsze prace, zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, po której została wyłoniona ostateczna lista zwycięzców.

Lista laureatów (kolejność alfabetyczna)

 • Bartosz Bagrowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Piotr Bałdys, Uniwersytet Gdański
 • Michał Kuryłek, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dariusz J. Skotarek, Uniwersytet Warszawski
 • Jakub Stępka, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski

Konkurs na najlepsze tłumaczenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu dla tłumaczy!

Tym razem do wyboru są dwa teksty:
1) William A. Dembski, In Defense of Intelligent Design;
2) Juan E. Carreño (et al.), Some Considerations about the Theory of Intelligent Design.
Pierwszy jest przychylny wobec teorii inteligentnego projektu, natomiast drugi przedstawia podejście krytyczne.

Na zgłoszenie czekamy do 6 czerwca 2021 roku. Prace należy przesłać na adres g.malec@enarche.pl

Konkurs skierowany jest do tłumaczy (a szczególnie do studentów i doktorantów), którzy interesują się neodarwinizmem, teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi. Pula przeznaczona na nagrody wynosi aż 7500 zł!

I miejsce: 3000 zł
II miejsce: 2500 zł
III miejsce: 2000 zł

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Konkursu Fundacji En Arche, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady konkursu, którego przedmiotem jest praca pisemna.
 2. Organizatorem Konkursu Fundacji En Arche, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, kod pocztowy 00-175, KRS 0000702206, NIP: 5252728212.
 3. Konkurs skierowany jest do tłumaczy, którzy interesują się neodarwinizmem, teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi.
 4. Konkurs nie jest przeznaczony dla laureatów poprzednich edycji konkursu na najlepsze tłumaczenie.
 5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu
  i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Cele konkursu

 1. Głównym celem konkursu jest umożliwienie uczestnikom przetłumaczenia, a tym samym zapoznania się z jednym z tekstów wskazanych w punkcie „Zadania konkursowe”.
 2. Poprzez uczestnictwo w konkursie kandydaci mogą pogłębić swoją wiedzę na temat teorii inteligentnego projektu i zagadnień, które się z nią wiążą.

Zadanie konkursowe

Konkurs polega na przetłumaczeniu z języka angielskiego na język polski jednego z dwóch wybranych artykułów:

Warunki, jakie powinny spełniać prace konkursowe

W konkursie pod uwagę będą brane jedynie prace przesłane w formie Pliku Word i PDF podpisanych odpowiednio: NazwiskoImie.doc oraz NazwiskoImie.pdf. Tekst powinien spełniać następujące wytyczne redakcyjne: 

 • Czcionka: Times New Roman pkt. 12,
 • Interlinia: 1,5 pkt,
 • Odstępy: przed – 6 pkt, po – 6 pkt,
 • Tekst powinien być wyjustowany, 
 • Na końcu każdego tłumaczenia powinny się znajdować dane kandydata: Imię i nazwisko, kierunek i rodzaj studiów (w przypadku studentów), adres e-mail. 

Zasady cytowania i sporządzania bibliografii znajdują się na stronie wp-projektu. 

Przebieg konkursu

 1. Prace zawierające tłumaczenia należy przesłać do 6 czerwca 2021 roku na adres mailowy: g.malec@enarche.pl,
 2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej enarche.pl (zakładka: Stypendia i granty) 30 czerwca 2020 roku, a także Facebooku Fundacji En Arche.

Założenia organizacyjne

 1. Spośród prac spełniających warunki Konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Fundację En Arche wybierze3najlepsze prace. 
 2. Głównym kryterium branym pod uwagę przez Komisję Konkursową przy wyłonieniu zwycięskich prac będzie jakość tłumaczenia. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.
 3. Członkowie Komisji Konkursowej oceniając zgłoszone prace wezmą pod uwagę:
 • jakość przetłumaczonego tekstu, 
 • używanie odpowiedniej terminologii, 
 • przygotowanie redakcyjne (czyli m.in. poprawne sporządzenie przypisów i bibliografii). 
 1. Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest dr Grzegorz Malec g.malec@enarche.pl.
 2. Warunkiem poprawnego zgłoszenia konkursowego jest odesłanie wraz z pracą konkursową na adres mailowy g.malec@enarche.plzeskanowanego, podpisanego oświadczenia uczestnika zawierającego zgodę na przetwarzanie przez Fundację En Arche danych osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej enarche.pl. Zgłoszenia konkursowe, które nie będą spełniały powyższych warunków, nie będą rozpatrywane i nie będą brały udziału w konkursie. 

Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest jednorazowa nagroda pieniężna przesłana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Laureata.

Nagrody:

 • I miejsce: 3000 zł
 • II miejsce: 2500 zł
 • III miejsce: 2000 zł

2. Fundacja zawiera z Laureatem umowę, w której szczegółowo uregulowane są zasady wypłaty nagrody. Zawarcie umowy jest warunkiem wypłaty nagrody Laureatowi.

Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Do Konkursu należy zgłaszać prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

2. Uczestnik zgłaszając pracę konkursową, oświadcza, że:

 • posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła,
 • zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona praca nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich. 1. Do Konkursu należy zgłaszać prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja En Arche, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, 00-175 Warszawa.
 2. Dane osobowe zbierane są w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach na stronie internetowej Fundacji En Arche i w mediach społecznościowych. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom oraz członkom organów Organizatora Konkursu oraz członkom Komisji Konkursowej, a także zewnętrznym usługodawcom, np. firmom księgowym i informatycznym. W pewnych okolicznościach, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu obrony swoich praw, Fundacja może ujawnić dane osobowe innym podmiotom trzecim, w tym organom państwowym. Ponadto dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia i nazwiska mogą zostać udostępnione na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook) Organizatora Konkursu, a zatem dostęp do nich będą mieli odwiedzający stronę internetową oraz media społecznościowe.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane osobowe Iub, jeśli jest to konieczne, przez okres niezbędny w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub ochrony uzasadnionych interesów Organizatora Konkursu (np. okresy przedawnienia), jednak w każdym przypadku przez okres nie krótszy niż 2 lata.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: g.malec@enarche.pl.
 7. Uczestnik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie przez uczestnika.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.enarche.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została przygotowana na Konkurs organizowany przez Fundację En Arche.

Laureaci pierwszej edycji

I Edycja (styczeń 2020). Zadanie polegało na przetłumaczeniu tekstu Stephena C. Meyera, „To nie przypadek. Od bakteryjnych układów napędowych do ludzkiego DNA – świadectwa inteligentnego projektu są wszędzie”. Link do zwycięskiego tłumaczenia: https://wp-projektu.pl/artykuly/przeklady/to-nie-przypadek-od-bakteryjnych-ukladow-napedowych-do-ludzkiego-dna-swiadectwa-inteligentnego-projektu-sa-wszedzie/

I miejsce: Dariusz Skotarek, Uniwersytet Warszawski

II miejsce: Anna Nehring-Rupińska, Uniwersytet Zielonogórski

III miejsce: Klaudia Mogielnicka, Uniwersytet Warszawski

Laureaci drugiej edycji

II Edycja (sierpień 2020). Zadanie polegało na przetłumaczeniu wybranego tekstu:

– Robert A. Larmer, „The Many Inadequate Justifications  of Methodological Naturalism”, Organon 2019, vol. 1, s. 5-24, https://www.sav.sk/journals/uploads/01220503orgf.2019.26102.pdf

– Jonathan Wells, „Darwin of the Gaps: Review of The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief by Francis S. Collins”, Discovery Institute, March 26, 2008, https://www.discovery.org/a/4529/

I miejsce: Tadeusz Łazuka, Uniwersytet Warszawski

II miejsce: Gabriela Balcer, Uniwersytet Jagielloński

III miejsce: Marcin Ptaszyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

IV miejsce: Bartosz Bagrowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu