Stypendia i granty

Fundacja En Arche aktywnie działa na rzecz rozwoju nauki. Zgodnie z założeniami Fundacji organizujemy konkursy, mające na celu wspieranie zdolnych, młodych ludzi.

Comiesięczne stypendia

Zapewniamy comiesięczne stypendia dla studentów i doktorantów biologii i filozofii. Głównym kryterium otrzymania dofinansowania jest przedstawienie opracowań w formie eseju. Zapoznaj się ze szczegółami w regulaminie konkursu stypendialnego.

Do końca przedłużonego okresu na przesyłanie prac pozostało

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Konkursu Stypendialnego Fundacji En Arche dla studentów i doktorantów biologii oraz filozofii, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady konkursu, którego przedmiotem jest praca pisemna – esej oraz rozmowa kwalifikacyjna.

2. Organizatorem Konkursu Stypendialnego Fundacji En Arche dla studentów i doktorantów biologii oraz filozofii, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, kod pocztowy 00-175, KRS 0000702206, NIP: 5252728212.

3. Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów biologii i nauk pokrewnych, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem i teorią inteligentnego projektu.

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu
i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Cele konkursu

Celami konkursu są:

 • wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim;
 • pogłębianie wiedzy o teorii inteligentnego projektu i zapewnienie możliwości; rozwoju koncepcji z nią związanych;
 • kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych.

Zadania konkursowe

I etap

Napisanie eseju odpowiadającego na pytanie: „Czy w naukach przyrodniczych jest miejsce dla Teorii Inteligentnego Projektu?”

II etap

Przejście rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Konkursową. Zostaną na nią zaproszeni Kandydaci wyłonieni w I etapie konkursu (na podstawie pracy pisemnej).

III etap

Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do kontynuowania swoich zainteresowań i badań dotyczących tematyki inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z ich rozwoju w trakcie trwania programu stypendialnego.

Warunki, jakie powinny spełniać prace pisemne - eseje

Esej powinien:

 • uwzględniać amerykańską literaturę dotyczącą teorii IP, wybranych autorów m.in. S.C. Meyer, M. Behe, M. Denton, W. Dembski, J. Wells;
 • zawierać pomiędzy 20 a 30 tys. znaków ze spacjami;
 • spełniać następujące wytyczne redakcyjne:
  Czcionka: Times New Roman pkt. 12
  Interlinia: 1,5 pkt
  Bibliografia: przypisy na dole strony i spis alfabetyczny na końcu pracy
 • zostać przysłany w formie elektronicznej na adres stypendium@enarche.pl, w formacie PDF. Nazwa pliku powinna zawierać: Nazwisko Imię Kandydata.pdf (przykład: NowakJan.pdf).

Przebieg Konkursu

 • W związku z przedłużeniem terminu nadsyłania tekstów konkursowych, zmieniają się daty przebiegu konkursu
  • Przesłanie pracy pisemnej – eseju do 13 września 2020 r. na adres mailowy: stypendium@enarche.pl,
  • Wyłonienie Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej i powiadomienie ich o przejściu do II etapu Konkursu drogą mailową do 27 września 2020 r.,
  • Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych pomiędzy 5 a 23 października 2020 r.,
  • Indywidualne powiadomienie kandydatów po II etapie Konkursu o wynikach zostanie przesłane drogą mailową do 25 października 2020 roku, na adres mailowy podany w Karcie Kandydata,
  • Przesłanie dwóch pisemnych sprawozdań w trakcie trwania programu stypendialnego, pierwszego do 31 stycznia 2021 roku, drugiego do 30 czerwca 2021 roku.

Założenia organizacyjne

1. Kandydaci wyłonieni na podstawie eseju przez Komisję Konkursową powołaną przez Fundację En Arche zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu drogą elektroniczną na adres mailowy przesłany w Karcie Kandydata.

2. Stypendyści zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie (1) eseju i (2) rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.

3. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie esejów wezmą pod uwagę:

 • zgodność pracy z tematem eseju,
 • wykorzystanie literatury polskiej i obcojęzycznej
 • oryginalność podejścia do tematu,
 • poprawność merytoryczną i językową
 • zgodność objętości pracy z podanymi wytycznymi konkursowymi

4. O przebiegu i temacie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie na adres mailowy podany w Karcie Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Warszawie. W uzasadnionych sytuacjach będzie także możliwe przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem Internetu.

5. Warunkiem poprawnego zgłoszenia konkursowego jest:

 • odesłanie na adres mailowy stypendium@enarche.pl (1) zeskanowanego podpisanego oświadczenia Kandydata o przeniesieniu na Fundację En Arche autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Fundację En Arche danych osobowych Kandydata na potrzeby Konkursuoraz (2) wypełnionej Karty Kandydata zawierającej podstawowe dane osobowe, uczelnię, wydział, rok i kierunek studiów. Powyższe dokumenty do wypełnienia zostaną przesłane drogą mailową Kandydatom, którzy wysłali esej.
 • doręczenie Fundacji oryginałów (wersji papierowej) podpisanego oświadczenia Kandydata o przeniesieniu na Fundację En Arche autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej w dwóch egzemplarzach. Doręczenie może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacji. Zgłoszenia konkursowe, które nie będą spełniały powyższych warunków, nie będą rozpatrywane i nie będą brały udziału w konkursie.

6. O warunkach, jakie powinny spełniać pisemne sprawozdania z rozwoju zainteresowań w obrębie tematyki teorii inteligentnego projektu Stypendyści zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową.

7. Zwycięzcy konkursu będą mogli ubiegać się ponownie o stypendium w kolejnych latach.

8. Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest: Grzegorz Malec stypendium@enarche.pl

Nagroda i warunki wypłacania stypendium

1. Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od listopada 2020 r. do lipca 2021 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

 • dla doktorantów: 2500 zł wypłacane miesięcznie,
 • dla pozostałych studentów: 1200 zł wypłacane miesięcznie.

2. W przypadku nie przesłania przez Stypendystę obydwu sprawozdań lub jednego z nich w wyznaczonym terminie Fundacja zastrzega sobie prawo do przerwania wypłacania stypendium.

3. Fundacja zawiera ze Stypendystą umowę o stypendium, w której szczegółowo uregulowane są zasady wypłaty stypendium. Zawarcie umowy jest warunkiem wypłaty stypendium Stypendyście.

Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Do Konkursu należy zgłaszać prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.
2. Uczestnik zgłaszając pracę konkursową, oświadcza, że:

 • posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła,
 • zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona praca nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich,

3. Przesyłając pracę konkursową, Kandydat wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na Fundację En Arche, na czas nieograniczony.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kandydatów Konkursu jest Fundacja En Arche, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, 00-175 Warszawa.

2. Dane osobowe zbierane są w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom oraz członkom organów Organizatora Konkursu oraz członkom Komisji Konkursowej. W pewnych okolicznościach, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu obrony swoich praw, Fundacja może ujawnić dane osobowe innym podmiotom trzecim, w tym organom państwowym.

4. Dane Stypendysty nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: stypendium@enarche.pl.

7. Stypendysta ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek dopuszczenia Kandydata do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie przez Kandydata.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.enarche.pl oraz przesłana drogą mailową na podany adres w Karcie Kandydata. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

4. Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została przygotowana na Konkurs Stypendialny organizowany przez Fundację En Arche.

Poprzednia edycja konkursu

W poprzedniej edycji wytypowaliśmy 4 zwycięzców, wśród nich 2 doktorantów.

Zadaniem uczestników było napisanie eseju, odpowiadającego na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?” oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której poznawaliśmy zaintresowania kandydatów.

Zwycięzcy otrzymują stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie od października 2019 do czerwca 2020 roku.

Stypendium obejmuje również udział zwycięzców w Summer Seminar organizowanym przez Discovery Institute, do którego stypendyści są zgłaszani przez Fundację.

Konkurs na najlepsze tłumaczenie

Laureaci pierwszej edycji

I Edycja (styczeń 2020). Zadanie polegało na przetłumaczeniu tekstu Stephena C. Meyera, „To nie przypadek. Od bakteryjnych układów napędowych do ludzkiego DNA – świadectwa inteligentnego projektu są wszędzie”. Link do zwycięskiego tłumaczenia: https://wp-projektu.pl/artykuly/przeklady/to-nie-przypadek-od-bakteryjnych-ukladow-napedowych-do-ludzkiego-dna-swiadectwa-inteligentnego-projektu-sa-wszedzie/

I miejsce: Dariusz Skotarek, Uniwersytet Warszawski

II miejsce: Anna Nehring-Rupińska, Uniwersytet Zielonogórski

III miejsce: Klaudia Mogielnicka, Uniwersytet Warszawski

Laureaci drugiej edycji

II Edycja (sierpień 2020). Zadanie polegało na przetłumaczeniu wybranego tekstu:

– Robert A. Larmer, „The Many Inadequate Justifications  of Methodological Naturalism”, Organon 2019, vol. 1, s. 5-24, https://www.sav.sk/journals/uploads/01220503orgf.2019.26102.pdf

– Jonathan Wells, „Darwin of the Gaps: Review of The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief by Francis S. Collins”, Discovery Institute, March 26, 2008, https://www.discovery.org/a/4529/

I miejsce: Tadeusz Łazuka, Uniwersytet Warszawski

II miejsce: Gabriela Balcer, Uniwersytet Jagielloński

III miejsce: Marcin Ptaszyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

IV miejsce: Bartosz Bagrowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu