Regulamin

Regulamin księgarni internetowej

§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Księgarni Internetowej działającej pod adresem www.enarche.pl.
 2. Właścicielem i prowadzącym Księgarnię Internetową jest Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, adres: al. Niepodległości 124, lok. 26, 02-577 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, a także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702206, NIP: 5252728212, REGON 368689210 (dalej „Fundacja”). Adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@enarche.pl,  numer telefonu: 519 820 625.
 3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Fundacją.
 4. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony w wykonaniu wymogów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.). Wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji stanowi realizację obowiązku informacyjnego wobec Klientów będących konsumentami przewidzianego w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).
 5. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Do złożenia zamówienia w Księgarni Internetowej konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 6. Informacje zawarte w Księgarni Internetowej, opisy towarów i ich ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Fundację do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Korzystanie z Księgarni Internetowej wymaga dostępu do urządzenia z siecią Internet. Konfiguracja sprzętowa urządzenia musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej. Do poprawnego korzystania z witryny internetowej wymagane są następujące komponenty i technologie: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0, lub nowszej z włączoną obsługą apletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Zalecana rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 8. W celu złożenia Zamówienia w Księgarni Internetowej, a także w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony, konieczne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.
 9. Fundacja informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do jego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W związku z powyższym zaleca się stosowanie przez Klientów właściwych środków technicznych, które zminimalizują wystąpienie wskazanego zagrożenia.
 10. W ramach Strony stosujemy pliki „cookies” w celu świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klientów. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystane w celu zapewnienia poprawnego działania strony na urządzeniu końcowym Klienta oraz w celu prezentowania treści dopasowanych do jego zainteresowań, na podstawie aktywności na stronie – dochodzić tu będzie do profilowania. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących „cookies” oraz wyłączyć profilowanie w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Mechanizm plików „cookies” nie niszczy oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Więcej informacji na temat plików „cookies” można znaleźć w naszej Polityce cookies.

§2 Definicje

Poniższe wyrazy i wyrażenia używane w niniejszym regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w systemie Księgarni Internetowej, za którego pośrednictwem Klient dokonuje Zamówienia;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca Transakcji za pośrednictwem Księgarni Internetowej;
 3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta na rzecz Fundacji dokonywane z tytułu Transakcji;
 5. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oddanych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.);
 7. Księgarnia Internetowa – serwis sprzedaży online prowadzony przez Fundację, dostępny pod adresem www.enarche.pl, za którego pośrednictwem Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
 8. Fundacja – Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, adres: al. Niepodległości 124, lok. 26, 02-577 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców a także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702206, NIP: 5252728212, REGON 368689210;
 9. Strona – strona internetowa, pod którą Fundacja prowadzi Księgarnię Internetową, działająca w domenie www.enarche.pl;
 10. Towar – produkt przedstawiony Klientowi przez Fundację za pośrednictwem Księgarni Internetowej;
 11. Transakcja – umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Fundacją, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Fundacji Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Fundację;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 14. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Fundację za pośrednictwem Księgarni Internetowej, sporządzone przez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego na Stronie lub poprzez wysłanie treści zamówienia na adres e-mailowy: zamowienia@enarche.pl, wskazującego m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Fundacji za pośrednictwem Księgarni Internetowej.

§3 Warunki zawierania transakcji

 1. Zamówienie Towaru może nastąpić za pośrednictwem Strony poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia w systemie Księgarni Internetowej. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych adresowych, numeru telefonu oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji Zamówienia. Klient, składając Zamówienie, określa specyfikację oraz ilość zamawianych tytułów zgodnie z treścią Formularza Zamówienia, a także wskazuje czy Towar ma mu zostać dostarczony poprzez jego wysyłkę albo, czy zostanie odebrany osobiście w siedzibie Fundacji. Zamówienie Towaru może nastąpić także poprzez wysłanie treści zamówienia (zawierającego informacje wskazane powyżej) na adres e-mailowy: zamowienia@enarche.pl.
 2. Złożenie Zamówienia i dokonanie Transakcji wymagają przekazania przez Klienta danych umożliwiających realizację Zamówienia, kontakt z nim i wysyłkę zamówionego Towaru, a także wystawienie wymaganych dokumentów Transakcji (m.in. faktura VAT).
 3. Przyjęcie przez Fundację każdego złożonego Zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową na podany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera numer Zamówienia, komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia oraz numer rachunku bankowego i innych niezbędnych danych umożliwiających dokonanie płatności za złożone zamówienie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Fundację Transakcja uważana jest za zawartą.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, które uniemożliwiają wykonanie Zamówienia na rzecz Klienta.
 5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. W przypadku, gdy Fundacja nie może zrealizować zamówienia z powodu braku dostępności towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Fundacja może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia w celu skompletowania Towaru, na co Kupujący może wyrazić zgodę.
 7. Klient zgodnie ze swoim wyborem dokonanym w Formularzu Zamówienia lub informacją wskazaną w zamówieniu złożonym drogą e-mailową otrzymuje wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT dokumentującą Zamówienie. Klient, aby otrzymać wraz z dostarczonym Towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub w zamówieniu złożonym drogą e-mailową danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT oraz dokonanie wyboru otrzymania faktury VAT, uważane będzie za zgodę Klienta na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu oraz zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia. Fundacja informuje, że gdy na podstawie paragonu ma zostać wystawiona w przyszłości faktura dla Klienta, który prowadzi działalność gospodarczą, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Fundację przy składaniu zamówienia, tj. wpisać nr NIP w Formularzu Zamówienia, w celu umieszczenia na paragonie nr NIP Klienta. Brak podania nr NIP w sposób podany powyżej, uniemożliwia wystawienie w przyszłości faktury VAT na rzecz Klienta.
 8. Zamówienia za pośrednictwem Księgarni Internetowej mogą być składane przez Klienta przez całą dobę. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

§4 Ceny towaru i koszty wysyłki

 1. Ceny Towarów w Księgarni Internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Ceny zamieszczone przy oferowanych Towarach nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki ponosi Klient. Całkowita cena Towaru, uwzględniająca koszt wysyłki, zostanie uwidoczniona w podsumowaniu zamówienia w Formularzu Zamówienia, a w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem e-maila – w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wysłanym przez Fundację na adres e-mail Klienta. Zapisy dotyczące kosztów wysyłki nie dotyczą przypadków, w których Klient wybierze odbiór osobisty Towaru w siedzibie Fundacji.
 3. Klient nie ponosi kosztów wysyłki w przypadku zamówienia Towaru w formie treści cyfrowej, tj. e-booka.
 4. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących się w ofercie, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie.
 6. Ceny Towarów w Księgarni Internetowej nie są personalizowane na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

§5 Dokonywanie płatności

  1. Płatności z tytułu zawartej Transakcji są akceptowane wyłącznie w formie przedpłaty. Klient może dokonać Płatności z tytułu zawartej Transakcji w jednej z następujących form:
   1. przelewem zwykłym, bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji. W tytule realizowanej Płatności Klient powinien podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia;
   2. przelew bankowy (on-line) za pośrednictwem serwisu internetowego przelewy24.pl obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez serwis internetowy przelewy24.pl.
  2. Klient jest zobowiązany do realizacji płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności przez Klienta w powyższym terminie Fundacja po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do dokonania płatności w wyznaczonym dodatkowym terminie może odstąpić od umowy sprzedaży.
  3. Płatność uznaje się za dokonaną:
   1. po autoryzowaniu Płatności przez serwis internetowy przelewy24.pl – w przypadku przelewu bankowego (on-line);
   2. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Fundacji – w przypadku przelewu zwykłego.

§6 Forma realizacji zamówień

 1. Fundacja dostarcza Towary za pośrednictwem wybranej zewnętrznej firmy kurierskiej w jeden z następujących sposobów (według wyboru Klienta):
  a. na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres;
  b. poprzez dostarczenie Towaru do punktu odbioru udostępnianego przez firmę kurierską, na zasadach określonych przez tę firmę.
 2. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Fundację potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz dokonania przez Klienta płatności za Towar. Termin realizacji Zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Zamówienia składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika.
 3. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towarów za granicę jest możliwa wyłącznie na żądanie Klienta, o ile możliwość dostawy Towarów we wskazane przez Klienta miejsce zostanie potwierdzona przez Fundację. Dostawa Towarów za granicę jest możliwa wyłącznie w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem e-maila. Po złożeniu zamówienia Fundacja potwierdza Klientowi czy dostawa zamówienia we wskazane przez Klienta miejsce za granicą jest możliwa oraz informuje o kosztach wysyłki. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta warunków realizacji zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawionych przez Fundację, Transakcja uważana jest za zawartą.
 4. Jeżeli dostępność zamawianej publikacji jest oznaczona w Księgarni Internetowej jako „druk na żądanie” lub „na zamówienie”, Fundacja w korespondencji e-mail określi dodatkowo termin realizacji. Klient, dokonując płatności za Zamówienie, wyraża tym samym akceptację otrzymanej propozycji terminu realizacji Zamówienia.
 5. Klient ma także możliwość odebrać Towar osobiście w siedzibie Fundacji, jeżeli dokona wyboru takiej formy realizacji Zamówienia w trakcie jego składania.
 6. Fundacja udostępnia również możliwość zamówienia przez Klienta Towaru w formie treści cyfrowej, tj. e-booka. Udostępnienie Towaru w tej formie odbywa się poprzez kliknięcie w okienko „E-book” na karcie produktu. Klient zostaje wówczas przekierowany do serwisu internetowego www.ebookpoint.pl, obsługiwanego przez firmę Helion.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, za pośrednictwem którego i na zasadach w nim określonych ma możliwość zakupu wybranego e-booka.

§7 Rabaty i promocyjne warunki zakupu

 1. Fundacja w ramach Księgarni Internetowej może prowadzić różnego rodzaju akcje promocyjne i rabatowe.
 2. Rejestracji w Księgarni Internetowej dokonać można w każdym czasie, pod adresem https://www.enarche.pl/moje-konto.
 3. Zamknięcie aktywnego konta użytkownika można zlecić wysyłając na adres email: zamowienia@enarche.pl żądanie wycofania rejestracji.
 4. Wysokość i zakres czasowy obowiązywania uzyskanych rabatów określą szczegółowo poszczególne akcje promocyjne.
 5. Zasadą dotyczącą akcji promocyjnych i rabatowych jest brak możliwości ich łączenia i sumowania. Oznacza to, że w przypadku dostępności danego Towaru w różnych akcjach promocyjnych i rabatowych, do Klienta należy decyzja, z której promocji będzie korzystał.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem lub  osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży (Transakcji) bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Fundacji jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (Transakcji) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres: Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, adres: al. Niepodległości 124, lok. 26, 02-577 Warszawa. W przypadku wyboru formy pisemnej Fundacja zaleca wysyłanie oświadczenia o odstąpieniu łącznie z Towarem.
 2. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży (Transakcji) liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Klient może sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Transakcji) samodzielnie lub skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy (stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta), bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu, dostępny tutaj.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży (Transakcji) na zasadach określonych powyżej, umowa sprzedaży (Transakcja) jest uważana za niezawartą.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Fundacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży (Transakcji). Zwracany Towar należy odesłać na adres:Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 124, lok. 26, 02-577 Warszawa.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 poniżej. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Zwrot powinien być dokonany w oryginalnym opakowaniu i należycie zabezpieczony.
 7. Fundacja dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Fundacja dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient , chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Fundacja zaproponowała, że sama odbierze Towar od Klienta.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Księgarni Internetowej, Fundacja nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych (e-booków), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

§9 Reklamacje

 1. Fundacja deklaruje, że wszystkie oferowane w Księgarni Internetowej Towary są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku braku zgodności Towaru z umową Klientowi, będącemu konsumentem lub  osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwanymi łącznie w tym paragrafie „Konsumentem”), przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Fundacja ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. Fundacja nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataiła.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Co do zasady nie traktuje się Towaru jako niezgodnego z umową, jeżeli jego wady powstały w wyniku:
  a. uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem Towaru;
  b. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru;
  c. uszkodzeń mechanicznych Towaru.
 5. W celu realizacji uprawnień z tytułu braku zgodności Towaru z umową Konsument może złożyć reklamację. Rozpatrzenie reklamacji Towaru wymaga przesłania przez Konsumenta do Fundacji reklamowanego Towaru (na koszt Fundacji, chyba że reklamacja okaże się nieuzasadniona), najlepiej z dołączonym do niego dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT – jednak nie jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji). Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty i okoliczności jej powstania, żądania Konsumenta w tym zakresie oraz podania danych kontaktowych składającego reklamację.
 6. Reklamacje należy kierować do Fundacji listownie w formie pisemnej na adres:
  Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie: al. Niepodległości 124, lok. 26, 02-577 Warszawa.
  Fundacja zaleca dołączanie pisemnej reklamacji do przesyłanego Towaru.
 7. Fundacja rozpatrzy reklamację Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Fundacja nie udzieliła odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie, uważa się, że uznała reklamację.
 8. Fundacja może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Fundacja może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Fundacji. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Fundacji, może ona odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Fundacji uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 10. Fundacja dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Fundacja.
 11. Konsument udostępnia Fundacji Towar podlegający naprawie lub wymianie. Fundacja odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Fundacja odmówiła doprowadzenia towaru do zgodności z umową w sposób wskazany w ust. 8 powyżej;
  2. Fundacja nie doprowadziła Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 10-11 powyżej;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Fundacja próbowała doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 8-11 powyżej;
  5. z oświadczenia Fundacji lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 14. Fundacja zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 17. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Fundacji na jej koszt. Fundacja zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 18. Fundacja dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. Postanowienia ust. 2-18 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Klientów będących przedsiębiorcami.
 20. Fundacja nie udziela gwarancji na Towary dostępne w Księgarni Internetowej.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Fundacją wynikające z Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Spory pomiędzy Klientem będącym przedsiębiorcą a Fundacją wynikające z Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Fundacji.
 2. Fundacja informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Konsument może między innymi:
  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Fundacją, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  2. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Transakcji;
  3. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Fundacją.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, adres: al. Niepodległości 124, lok. 26, 02-577 Warszawa
 2. , wpisana do rejestru przedsiębiorców, a także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702206.
 3. Dane osobowe Klienta będą zbierane i przetwarzane w celu oraz na podstawie:
  1. przyjmowania Zamówień oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (Transakcji) za pośrednictwem Księgarni Internetowej, w tym: bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie, rozpatrywania reklamacji, rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. przyjmowania i realizacji oświadczeń o odstąpieniu od zawartych umów sprzedaży na odległość, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów Rozdziału 4 Ustawy o prawach konsumenta, co jest niezbędne do wypełnienia powyższego obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji oraz stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO),
  3. przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Fundacji, innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi Transakcjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. umożliwienia korzystania z dostępnych w Księgarni Internetowej płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. realizacji obowiązków i wymogów prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe i rachunkowe, w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  7. przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Księgarni Internetowej przez Klientów w celu rozwijania funkcjonalności Księgarni Internetowej, poprawy działania świadczonych usług za jej pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. w celach profilowania poprzez wyświetlanie dostępnych towarów Księgarni Internetowej z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą pracownicy i współpracownicy Fundacji, firmy kurierskie realizujące dostarczanie przesyłek w ramach Transakcji, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, agencje marketingowe, a także dostawcy usług, z których korzysta Fundacja w związku z funkcjonowaniem Księgarni Internetowej, a w szczególności: podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi IT, podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Księgarnią Internetową, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Księgarni Internetowej, dostawcy narzędzi diagnostycznych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (Transakcji), wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (Transakcji), a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone przez Fundację lub przeciwko Fundacji.
  3. w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia podstawy prawnej przetwarzania. Fundacja informuje, że w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Fundację w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
  4. Administrator zapewnia prawo dostępu Klienta do treści jego danych, ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (Transakcji) za pośrednictwem Księgarni Internetowej. Brak podania tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy sprzedaży (Transakcji).
  7. Fundacja nie będzie prowadziła operacji przetwarzania danych Klientów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Natomiast dane osobowe Klienta będą wykorzystywane do profilowania poprzez wyświetlanie dostępnych towarów Księgarni Internetowej z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnego Klienta.
  8. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§12 Usługi elektroniczne

 1. Fundacja świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące bezpłatne usługi elektroniczne: formularz zamówienia, konto użytkownika, newsletter, formularz kontaktowy.
 2. Fundacja udostępnia Formularz Zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Towarów prezentowanych w Księgarni Internetowej. Usługa Formularza Zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza Zamówienia do Fundacji.
 3. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia konta użytkownika konieczna jest uprzednia rejestracja w Księgarni Internetowej, która następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Fundacji formularza rejestracyjnego, dostępnego na Stronie.
 4. Umowa o prowadzenie konta użytkownika zawarta jest na czas nieoznaczony z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Fundacji.
 5. Każdy Klient ma możliwość zapisu do newslettera w celu otrzymywania od Fundacji na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Klient może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie newslettera poprzez wysłanie do Fundacji żądania usunięcia go z listy subskrybentów.
 6. Elektroniczny formularz kontaktu umożliwia kontakt z Fundacją. Usługa formularza kontaktu świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania formularza do Fundacji.
 7. Klient może zgłaszać Fundacji reklamacje związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z usług elektronicznych.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie. Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie określona w jego treści.
 2. Zamówienia złożone i przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych, określonych w Regulaminie obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (świadczenie usług elektronicznych – konta użytkownika i newslettera) zmieniony regulamin w zakresie odnoszącym się do tych umów o charakterze ciągłym wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 5. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na Stronie i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.