Cele fundacji

 • popularyzacja wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej, w szczególności związanej z tematyką nauka-religia, rozum-wiara
 • popularyzacja znajomości Pisma Świętego
 • promowanie szacunku do wiary chrześcijańskiej
 • wspieranie w sferze publicznej dialogu związanego ze światopoglądem chrześcijańskim
 • ochrona wizerunku i postawy racjonalnej wiary chrześcijańskiej
 • działalność na rzecz kultu religijnego
 • propagowanie stylu życia opartego na duchowości chrześcijańskiej i wartościach chrześcijańskich
 • działalność na rzecz wzmocnienia trwałości małżeństw i rodzin w oparciu o wartości chrześcijańskie
 • wspieranie i pomoc w indywidualnym rozwoju duchowym, (zwłaszcza przez umożliwianie dostępu do potrzebnej w tym zakresie wiedzy)
 • wspieranie rodziny – małżeństwa, rodzicielstwa naturalnego i pieczy zastępczej
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób