Stypendia i konkursy

Fundacja En Arche aktywnie działa na rzecz rozwoju nauki. Zgodnie z założeniami Fundacji organizujemy konkursy, mające na celu wspieranie zdolnych, młodych ludzi.

Comiesięczne stypendia

Zapewniamy comiesięczne stypendia dla studentów i doktorantów biologii i filozofii. Głównym kryterium otrzymania dofinansowania jest przedstawienie opracowań w formie eseju. Zapoznaj się ze szczegółami w regulaminie konkursu stypendialnego.

Tekst konkursowy należy przesłać do 30 czerwca 2022 roku na adres mailowy stypendium@enarche.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Konkursu Stypendialnego Fundacji En Arche dla studentów i doktorantów (zwłaszcza nauk przyrodniczych oraz filozofii), zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady Konkursu, którego przedmiotem jest praca pisemna oraz rozmowa kwalifikacyjna.
 2. Organizatorem Konkursu Stypendialnego Fundacji En Arche, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80, lok. 15, kod pocztowy 00-175, KRS 0000702206, NIP 5252728212 (Organizator).
 3. Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów nauk przyrodniczych i filozofii, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem, teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania obowiązaniem się do jego przestrzegania.

Cele konkursu

Celami Konkursu są:

 • wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim,
 •  pogłębianie wiedzy o naukowych teoriach pochodzenia i rozwoju życia,
 • kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych.

Zadania konkursowe

I etap

Napisanie tekstu poświęconego jednej z książek wydanych w ramach Serii Inteligentny Projekt:

 • Jonathan Wells, „Ikony ewolucji”,
 • Phillip E. Johnson, „Darwin przed sądem”,
 • Michael J. Behe, „Czarna skrzynka Darwina”,
 • Jonathan Wells, „Zombie-nauka”,
 • Guillermo Gonzalez i Jay W. Richards, „Wyjątkowa planeta”,
 • Michael J. Behe, „Granica ewolucji”,
 • William A. Dembski, „Wnioskowanie o projekcie”,
 • Michael Denton, „Kryzys teorii ewolucji”,
 • Douglas Axe, „Niepodważalne”,
 • Michael Denton, „Teoria ewolucji. Kryzysu ciąg dalszy”,
 • Stephen C. Meyer, „Podpis w komórce”,
 • Stephen C. Meyer, „Wątpliwość Darwina”,
 • William A. Dembski, „Nic za darmo”,
 • Jonathan Wells, „Mit śmieciowego DNA” (premiera styczeń 2022).

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją Konkursową. Zostaną na nią zaproszeni Kandydaci wyłonieni po I etapie Konkursu.

III etap

Osoby, które otrzymają stypendium, będą zobowiązane do kontynuowania swoich zainteresowań i badań dotyczących tematyki inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z ich rozwoju w trakcie trwania programu stypendialnego oraz napisania dwóch uzgodnionych z Organizatorem tekstów na stronę wp-projektu.pl.

Warunki, jakie powinny spełniać prace pisemne - eseje

Prace pisemne powinny spełniać następujące warunki:

 1. Objętość pomiędzy 10 a 40 tys. znaków ze spacjami.
 2. Formatowanie: czcionka Times New Roman pkt 12; interlinia 1,5 pkt.
 3. Tekst może zostać napisany w formie eseju, tekstu popularnonaukowego, naukowego, recenzji lub polemiki.
 4. Tekst nie musi dotyczyć całej książki. Autor może skupić się na wybranym rozdziale lub zagadnieniu.
 5. Tekst może być przychylny względem teorii inteligentnego projektu, krytyczny lub neutralny.
 6. Tekst powinien mieć numerowane strony i informować na początku o imieniu i nazwisku Kandydata oraz jakiej książki dotyczy. Wskazane jest także nadanie tytułu tej recenzji.
 7. Bibliografia: przypisy na dole strony i spis alfabetyczny na końcu pracy zgodnie z zasadami zawartymi tutaj: https://wp-projektu.pl/artykuly/dla-autorow/.
 8. Na końcu tekstu należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, rok, kierunek studiów i nazwa uczelni oraz dorobek Kandydata (artykuły, konferencje), adres mailowy (ten sam co w Karcie Kandydata).
 9. Tekst powinien być oryginalnym, niepublikowanym wcześniej dziełem Kandydata.
 10. Tekst należy przysłać w formie elektronicznej na adres stypendium@enarche.pl, w formacie Word i PDF. Nazwa pliku powinna zawierać: Nazwisko Imię Kandydata.pdf (przykład: Nowak_Jan.pdf).

Przebieg Konkursu

 •  Tekst konkursowy należy przesłać do 30 czerwca 2022 roku na adres mailowy: stypendium@enarche.pl.
 • Wyłonienie Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej i powiadomienie ich (drogą mailową) o przejściu do II etapu Konkursu odbędzie się do 30 września 2022 roku.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między 10 a 21 października 2022 roku.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 28 października 2022 roku.
 • Stypendyści są zobowiązani do przesłania dwóch pisemnych sprawozdań w trakcie trwania programu stypendialnego: pierwszego do 2 stycznia 2023 roku, drugiego do 30 kwietnia 2023 roku. Sprawozdania należy przesłać na adres stypendium@enarche.pl. W sprawozdaniach należy wykazać rozwój zainteresowań Stypendysty teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi (spis przeczytanych książek, artykułów, udział w konferencjach, napisane teksty, własne wnioski itp.).
 • Stypendyści są zobowiązani do napisania dwóch tekstów na tematy zaakceptowane przez Organizatora Konkursu o objętości porównywalnej z objętością pracy konkursowej, które zostaną opublikowane na stronie wp-projektu.pl. Pierwszy do 2 stycznia 2023 roku, drugi do 30 kwietnia 2023 roku. Tematy i rodzaj tekstów zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym ze Stypendystów.

Założenia organizacyjne

 1. Kandydaci wyłonieni na podstawie tekstu przez Komisję Konkursową powołaną przez Fundację En Arche zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu drogą elektroniczną – informacja zostanie przesłana na adres mailowy podany w Karcie Kandydata. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do II etapu Konkursu, również otrzymają stosowną informację.
 2. Stypendyści zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie (1) tekstu i (2) rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.
 3. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie tekstów wezmą pod uwagę:
 • zgodność pracy z wybranym tematem,
 • wykorzystanie literatury polskiej i obcojęzycznej,
 • oryginalność podejścia do tematu,
 • poprawność merytoryczną i językową zgłoszonych tekstów,
 • zgodność z formalnymi wytycznymi pracy (przypisy, bibliografia itp.).
 1. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji. W uzasadnionych sytuacjach będzie także możliwe przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem Internetu.
 2. Warunkiem poprawnego zgłoszenia konkursowego jest:
 • odesłanie na adres mailowy stypendium@enarche.pl (1) zeskanowanego podpisanego Oświadczenia Kandydata o przeniesieniu na Fundację En Arche autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Fundację En Arche danych osobowych Kandydata na potrzeby Konkursu oraz (2) wypełnionej Karty Kandydata zawierającej podstawowe dane osobowe, nazwę uczelni, wydział, rok i kierunek studiów,
 • doręczenie Fundacji w dwóch egzemplarzach oryginału (wersji papierowej) podpisanego oświadczenia Kandydata o przeniesieniu na Fundację En Arche autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej. Doręczenie może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacji.

Zgłoszenia konkursowe, które nie spełnią powyższych warunków, nie będą rozpatrywane i nie będą brały udziału w Konkursie.

 1. Zwycięzcy Konkursu będą mogli ubiegać się ponownie o stypendium w kolejnych latach.
 2. Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest dr Grzegorz Malec, stypendium@enarche.pl.

Nagroda i warunki wypłacania stypendium

 1. Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od listopada 2022 do lipca 2023 roku włącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
 • dla doktorantów: 2500 zł wypłacane miesięcznie,
 • dla studentów: 1200 zł wypłacane miesięcznie.
 1. Przy ustalaniu wysokości stypendium liczy się data przesłania tekstu, czyli stypendium dla doktorantów może zostać przyznane osobie, która w dniu przesłania tekstu jest już na studiach 3 stopnia.
 2. W przypadku nieprzesłania przez Stypendystę obydwu sprawozdań lub jednego z nich w wyznaczonym terminie Fundacja zastrzega sobie prawo do przerwania wypłacania stypendium.
 3. W przypadku nieprzesłania przez Stypendystę obydwu tekstów lub jednego z nich w wyznaczonym terminie Fundacja zastrzega sobie prawo do przerwania wypłacania stypendium.
 4. Fundacja zawiera ze Stypendystą umowę o stypendium, w której szczegółowo uregulowane są zasady wypłaty stypendium. Zawarcie umowy jest warunkiem wypłaty stypendium.

Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Do Konkursu należy zgłaszać prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.
 2. Uczestnik, zgłaszając pracę konkursową, oświadcza, że:
 • posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła; 
 • zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona praca nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich. 
 1. Przesyłając pracę konkursową, Kandydat wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na Fundację En Arche na czas nieograniczony. Autorzy prac, w ramach licencji, zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac w innych źródłach, o ile w każdej takiej publikacji zostanie zapisane, że „Tekst powstał w ramach 4 edycji konkursu stypendialnego Fundacji En Arche dla doktorantów i studentów (www.enarche.pl)”.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja En Arche, al. Jana Pawła II 80, lok. 15, 00-175 Warszawa.
 2. Dane osobowe zbierane są w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach na stronie internetowej Fundacji En Arche i w mediach społecznościowych. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom i członkom organów Organizatora Konkursu oraz członkom Komisji Konkursowej, a także zewnętrznym usługodawcom, np. firmom księgowym i informatycznym. W pewnych okolicznościach, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu obrony swoich praw, Fundacja może ujawnić dane osobowe innym podmiotom trzecim, w tym organom państwowym. Ponadto dane osobowe laureatów Konkursu w postaci imienia i nazwiska mogą zostać udostępnione na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook) Organizatora Konkursu, a zatem dostęp do nich będą mieli odwiedzający stronę internetową oraz media społecznościowe.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane osobowe bądź, jeśli jest to konieczne, przez okres niezbędny w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub ochrony uzasadnionych interesów Organizatora Konkursu (np. okresy przedawnienia), jednak w każdym przypadku przez okres nie krótszy niż 2 lata.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień osoba, której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: stypendium@enarche.pl.
 7. Uczestnik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie przez uczestnika.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.enarche.pl oraz przesłana drogą mailową na podany adres w Karcie Kandydata. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

Laureaci pierwszej edycji

Zadaniem uczestników było napisanie eseju, odpowiadającego na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?”. Osoby, które napisały najciekawsze prace, zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, po której została wyłoniona ostateczna lista zwycięzców.

Lista laureatów (kolejność alfabetyczna):

 • Bartosz Bagrowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Przemysław Maksymowicz, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Nehring-Rupińska, Uniwersytet Zielonogórski
 • Adam Wójcicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Laureaci drugiej edycji

Zadaniem uczestników było napisanie eseju, odpowiadającego na pytanie: „Czy w naukach przyrodniczych jest miejsce dla Teorii Inteligentnego Projektu?”. Osoby, które napisały najciekawsze prace, zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, po której została wyłoniona ostateczna lista zwycięzców.

Lista laureatów (kolejność alfabetyczna)

 • Bartosz Bagrowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Piotr Bałdys, Uniwersytet Gdański
 • Michał Kuryłek, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dariusz J. Skotarek, Uniwersytet Warszawski
 • Jakub Stępka, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski

Laureaci trzeciej edycji

Zadaniem uczestników było napisanie tekstu poświęconego jednej z książek opublikowanych w ramach cyklu wydawniczego „Seria Inteligentny Projekt”. Osoby, które napisały najciekawsze prace, zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, po której została wyłoniona ostateczna lista zwycięzców.

Lista laureatów (kolejność alfabetyczna)

 • Bartosz Bagrowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 • Filip Gołaszewski, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Greszata, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Anna Zych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Weronika Górska, Politechnika Warszawska

Konkurs na najlepsze tłumaczenie

Tekst konkursowy należy przesłać do 24 lipca 2022 roku na adres mailowy g.malec@enarche.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Konkursu Fundacji En Arche dla studentów i doktorantów, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady konkursu, którego przedmiotem jest praca pisemna.
 2. Organizatorem Konkursu Fundacji En Arche dla studentów oraz doktorantów, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja En Arche z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, kod pocztowy 00-175, KRS 0000702206, NIP: 5252728212.
 3. Konkurs skierowany jest do tłumaczy, którzy interesują się neodarwinizmem, teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi.
 4. Konkurs nie jest przeznaczony dla laureatów poprzednich edycji konkursu na najlepsze tłumaczenie.
 5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania

Cele konkursu

 1. Głównym celem konkursu jest umożliwienie uczestnikom przetłumaczenia, a tym samym zapoznania się z jednym z tekstów będących przedmiotem konkursu (patrz punkt III)
 2. Poprzez uczestnictwo w konkursie kandydaci mogą pogłębić swoją wiedzę na temat teorii inteligentnego projektu i kontrowersji, które się z nią wiążą.

Zadanie konkursowe

 1. Konkurs polega na przetłumaczeniu z języka angielskiego na język polski jednego z trzech artykułów:

Warunki, jakie powinny spełniać prace konkursowe

W konkursie pod uwagę będą brane jedynie prace przesłane w formie Pliku Word (docx.) i PDF podpisanych odpowiednio: NazwiskoImie.doc oraz NazwiskoImie.pdf. Tekst powinien spełniać następujące wytyczne redakcyjne:

 • Czcionka: Times New Roman pkt. 12,
 • Interlinia: 1,5 pkt,
 • Odstępy: przed – 6 pkt, po – 6 pkt,
 • Tekst powinien być wyjustowany · Przypisy i bibliografia powinny być wykonane według tych wytycznych: https://wp-projektu.pl/artykuly/dla-autorow/
 • Na końcu każdego tłumaczenia powinny się znajdować dane kandydata: Imię i nazwisko, kierunek i rodzaj studiów, adres e-mail, numer telefonu.

Przebieg konkursu

 1. Prace zawierające tłumaczenia należy przesłać do dnia 24 lipca 2022 roku na adres mailowy: g.malec@enarche.pl
 2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej enarche.pl (zakładka: Stypendia i granty) w dniu 29 sierpnia 2022 roku, a także na fanpage na Facebooku.

Założenia organizacyjne

 1. Spośród prac spełniających warunki Konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Fundację En Arche wybierze trzy najlepsze prace.
 2. Głównym kryterium branym pod uwagę przez Komisję Konkursową przy wyłonieniu zwycięskich prac będzie jakość tłumaczenia. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.
 3. Członkowie Komisji Konkursowej oceniając zgłoszone prace wezmą pod uwagę również używanie odpowiedniej terminologii i przygotowanie redakcyjne (warsztatowe).
 4. Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest dr Grzegorz Malec g.malec@enarche.pl.
 5. Warunkiem poprawnego zgłoszenia konkursowego jest odesłanie wraz z pracą konkursową na adres mailowy g.malec@enarche.pl zeskanowanej, podpisanej zgody na przetwarzanie przez Fundację En Arche danych osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu. Zgłoszenia konkursowe, które nie będą spełniały powyższych warunków nie będą rozpatrywane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda

1.Nagrodą w Konkursie jest jednorazowa nagroda pieniężna przesłana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Laureata.

Nagrody:

I miejsce: 2000 zł
II miejsce: 1500 zł
III miejsce: 500 zł

2.Fundacja zawiera z Laureatem umowę, w której szczegółowo uregulowane są zasady wypłaty nagrody. Zawarcie umowy jest warunkiem wypłaty nagrody Laureatowi.

Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Do Konkursu należy zgłaszać prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.
 2. Uczestnik zgłaszając pracę konkursową, oświadcza, że:
 • posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła,
 • zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona praca nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja En Arche, Al. Jana Pawła II 80 lok. 15, 00-175 Warszawa.
 2. Dane osobowe zbierane są w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach na stronie internetowej Fundacji En Arche i w mediach społecznościowych. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom oraz członkom organów Organizatora Konkursu oraz członkom Komisji Konkursowej, a także zewnętrznym usługodawcom, np. firmom księgowym i informatycznym. W pewnych okolicznościach, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu obrony swoich praw, Fundacja może ujawnić dane osobowe innym podmiotom trzecim, w tym organom państwowym. Ponadto dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia i nazwiska mogą zostać udostępnione na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook) Organizatora Konkursu, a zatem dostęp do nich będą mieli odwiedzający stronę internetową oraz media społecznościowe.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane osobowe Iub, jeśli jest to konieczne, przez okres niezbędny w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub ochrony uzasadnionych interesów Organizatora Konkursu (np. okresy przedawnienia), jednak w każdym przypadku przez okres nie krótszy niż 2 lata.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: stypendium@enarche.pl
 7. Uczestnik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie przez uczestnika.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.enarche.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została przygotowana na Konkurs organizowany przez Fundację En Arche.

Laureaci pierwszej edycji

I Edycja (styczeń 2020). Zadanie polegało na przetłumaczeniu tekstu Stephena C. Meyera, „To nie przypadek. Od bakteryjnych układów napędowych do ludzkiego DNA – świadectwa inteligentnego projektu są wszędzie”. Link do zwycięskiego tłumaczenia: https://wp-projektu.pl/artykuly/przeklady/to-nie-przypadek-od-bakteryjnych-ukladow-napedowych-do-ludzkiego-dna-swiadectwa-inteligentnego-projektu-sa-wszedzie/

I miejsce: Dariusz Skotarek, Uniwersytet Warszawski

II miejsce: Anna Nehring-Rupińska, Uniwersytet Zielonogórski

III miejsce: Klaudia Mogielnicka, Uniwersytet Warszawski

Laureaci drugiej edycji

II Edycja (sierpień 2020). Zadanie polegało na przetłumaczeniu wybranego tekstu:

– Robert A. Larmer, „The Many Inadequate Justifications  of Methodological Naturalism”, Organon 2019, vol. 1, s. 5-24 https://tiny.pl/tm92h. Tłumaczenie zostanie opublikowane w publikacji zbiorowej.

– Jonathan Wells, „Darwin of the Gaps: Review of The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief by Francis S. Collins”, Discovery Institute, March 26, 2008 https://tiny.pl/9q3n9. Linki do przetłumaczonego tekstu: https://tiny.pl/9q3n8 i https://tiny.pl/9q3ns.

I miejsce: Tadeusz Łazuka, Uniwersytet Warszawski

II miejsce: Gabriela Balcer, Uniwersytet Jagielloński

III miejsce: Marcin Ptaszyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

IV miejsce: Bartosz Bagrowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Laureaci trzeciej edycji

III Edycja (czerwiec 2021). Zadanie polegało na przetłumaczeniu wybranego tekstu:

– William A. Dembski, In Defense of Intelligent Design

– Juan E. Carreño (et al.), Some Considerations about the Theory of Intelligent Design, „Biological Research” 2009, Vol. 42, No. 2, s. 223-232.

I miejsce: Filip Gołaszewski, Uniwersytet Warszawski

II miejsce: Katarzyna Przygońska, Uniwersytet Wrocławski

III miejsce: Michał Kuryłek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Laureaci czwartej edycji

IV edycja (sierpień 2022). Zadanie polegało na przetłumaczeniu wybranego tekstu:

– C. Luskin, A Positive, Testable Case for Intelligent Design

– J. Farrell, Failing the Science Test

– C. Luskin, Who Misrepresented Who? A Response to John Farrell

I miejsce: Anna Pacia, Politechnika Śląska

II miejsce: Julia Maćkiewicz, Uniwersytet Warszawski

III miejsce: Patryk Ziegert, Uniwersytet Morski w Gdyni