Statut

Ustanowiony aktem notarialnym

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja En Arche, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 3 lok. 16, w dniu 1 czerwca 2017 r., działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje: Minister Edukacji i Nauki, który jest właściwy ze względu na zakres działania i cele Fundacji, a także Prezydent m.st. Warszawy.

Cele i zasady działania fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem naukowych koncepcji pochodzenia Wszechświata i życia, w tym człowieka.

§ 7

Fundacja realizuje cel wymieniony w § 6 poprzez:

 • wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej naukowcom i studentom oraz instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego;
 • organizowanie i współorganizowanie: konferencji, kongresów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, debat, seminariów, szkoleń, wykładów, konkursów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • publikowanie wyników badań;
 • udzielanie stypendiów i grantów naukowych w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
 • inicjowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej;
 • wspieranie finansowe, techniczne, szkoleniowe i informacyjne innych osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz podmiotów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa realizujących cele zbieżne z celami Fundacji, m.in. poprzez udzielanie darowizn lub wpłat na fundusze założycielskie tych podmiotów;
 • udział w organizacjach zrzeszających fundacje lub inne naukowe instytucje polskie lub zagraniczne mające cele statutowe zbieżne lub tożsame z celem Fundacji;
 • współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;
 • prowadzenie własnych badań naukowych i działalności eksperckiej;
  popularyzowanie osiągnięć naukowych;
 • wydawanie książek i materiałów – także audio i audiowizualnych związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • tłumaczenie z języków obcych, edycję i wydawanie materiałów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • prowadzenie działalności gospodarczej mającej pomóc w realizacji celów Fundacji;
 • prowadzenie strony www i związanej z tym działalności w przestrzeni internetowej;
 • współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi, Fundacjami oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji En Arche.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego 1 000 (słownie: jeden tysiąc) zostanie przeznaczony na działalność gospodarczą.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek,
 4. dochodów z działalności gospodarczej opisanej w § 12,
 5. dochodów z majątku Fundacji,
 6. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
 7. dochodów z innych źródeł, zgodny z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 11

 1. Koszty administracyjne Fundacji będą ponoszone wyłącznie z darowizn i środków przekazanych Fundacji przez Fundatora.
 2. Dochody Fundacji z innych źródeł przeznaczone zostaną wyłącznie na realizację celów statutowych z wyłączeniem jakichkolwiek wydatków administracyjnych Fundacji, chyba że spadkodawca lub donator postanowi inaczej.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuca spadek.

§ 12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z jej prowadzenia przeznaczony będzie na cele statutowe.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 to:

 • 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
 • 58.11.Z – Wydawanie książek;
 • 58.13. Z – Wydawanie gazet;
 • 58.14. Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 • 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
 • 77 – Wynajem i dzierżawa
 • 77.22.Z – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 82.1 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
 • 82.30.Z. – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
 • 91.01.A – Działalność bibliotek;
 • 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga koncesji, zezwolenia lub pozwolenia, Fundacja podejmie po uzyskaniu wymaganego uprawnienia.

Władze Fundacji

§ 13

1. Organami Fundacji są:

 • Fundator
 • Zarząd Fundacji
 • Rada Naukowa

Fundator

§ 14

1. Do kompetencji Fundatora należy:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 • ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
 • podział funkcji członków Zarządu Fundacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie
  członkom absolutorium z działania,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną fundacją i likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z l do 3 osób w tym Prezesa, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również z jednego lub dwóch Wiceprezesów.
 2. Zarząd może pobierać za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z zapisami ustawy o fundacjach. Wynagrodzenia członków Zarządu będą finansowane z dochodów Fundacji, bez naruszenia kapitału założycielskiego.
 3. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji składając pisemne oświadczenie na ręce Fundatora.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • realizacja celów statutowych;
 • zarządzanie majątkiem Fundacji;
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 • uchwalanie regulaminów;
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzeń;
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes zarządu. W przypadku wieloosobowego zarządu decyzje podejmowane są w obecności przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów – głos Prezesa Zarządu Fundacji jest głosem rozstrzygającym.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu oraz Fundator, pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, minimum 3 dni przed terminem posiedzenia. Fundator może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 17

1. Rada Naukowa jest organem opiniującym i doradczym w zakresie działalności naukowej Fundacji.
2. Rada Naukowa składa się z 3-6 członków powoływanych przez Zarząd na wniosek Fundatora.
3. Członkowie Rady powoływani są bezkadencyjnie na czas nieokreślony.
4. Pracą Rady kieruje Przewodniczący powoływany przez Zarząd na wniosek Fundatora.
5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:

 • złożenia pisemnej rezygnacji członka Rady, przy czym wyklucza się możliwość jakichkolwiek roszczeń finansowych lub odszkodowawczych z tego powodu ze strony Fundacji;
 • odwołania członka Rady przez Zarząd Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady lub Fundatora. Odwołanie Przewodniczącego Rady następuje na wniosek Fundatora;
 • śmierci członka Rady.

6. Zasady pracy Rady i ustalania wynagrodzeń członków Rady określa Regulamin Rady Naukowej uchwalony przez Zarząd.

Sposób Reprezentacji

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu.
 2. W umowie między Fundacją, a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Fundator.

Zmiana Statutu

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Fundator.

Likwidacja Fundacji

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator”
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne przepisy prawa regulujące działalność fundacji.