Statut

Ustanowiony aktem notarialnym

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja En Arche, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Bubrowieckiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Grodzicką w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 3 lok. 16, w dniu 1 czerwca 2017 r., działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który jest właściwy ze względu na zakres i cele działania Fundacji, a także Prezydent m.st. Warszawy.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki i edukacji  ze szczególnym uwzględnieniem naukowych koncepcji pochodzenia Wszechświata i życia, w tym człowieka.

§ 7

Fundacja realizuje cel wymieniony w § 6 poprzez:

 • wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej naukowcom i studentom oraz instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego;
 • organizowanie i współorganizowanie: konferencji, kongresów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, debat, seminariów, szkoleń, wykładów, konkursów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • publikowanie wyników badań;
 • udzielanie stypendiów i grantów naukowych w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
 • inicjowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej;
 • wspieranie finansowe, techniczne, szkoleniowe i informacyjne innych osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz podmiotów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa realizujących cele zbieżne z celami Fundacji, m.in. poprzez udzielanie darowizn lub wpłat na fundusze założycielskie tych podmiotów;
 • udział w organizacjach zrzeszających fundacje lub inne naukowe instytucje polskie lub zagraniczne mające cele statutowe zbieżne lub tożsame z celem Fundacji;
 • współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;
 • prowadzenie własnych badań naukowych  i działalności eksperckiej;
 • popularyzowanie osiągnięć naukowych;
 • wydawanie książek i materiałów – także audio i audiowizualnych związanych
  z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • tłumaczenie z języków obcych, edycję i wydawanie materiałów związanych z tematyką wyszczególnioną w celach Fundacji;
 • prowadzenie działalności gospodarczej mającej pomóc w realizacji celów Fundacji;
 • prowadzenie strony www i związanej z tym działalności w przestrzeni internetowej;
 • współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi, Fundacjami oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji En Arche.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego 1 000 (słownie: jeden tysiąc) zostanie przeznaczony na działalność gospodarczą.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek,
 4. dochodów z działalności gospodarczej opisanej w § 12,
 5. dochodów z majątku Fundacji,
 6. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
 7. dochodów z innych źródeł, zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 11

 1. Koszty administracyjne Fundacji będą ponoszone wyłącznie z darowizn i środków przekazanych Fundacji przez Fundatora.
 2. Dochody Fundacji z innych źródeł przeznaczone zostaną wyłącznie na realizację celów statutowych z wyłączeniem jakichkolwiek wydatków administracyjnych Fundacji, chyba że spadkodawca lub donator postanowi inaczej.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z jej prowadzenia przeznaczony będzie na cele statutowe.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 to:
    • 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
    • 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
    • 58.11.Z – Wydawanie  książek;
    • 58.13.Z – Wydawanie gazet;
    • 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
    • 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
    • 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
    • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
    • 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
    • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
    • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
    • 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
    • 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
    • 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
    • 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
    • 73.1 – Reklama;
    • 77 – Wynajem i dzierżawa;
    • 77.22.Z – Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
    • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
    • 82.1 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
    • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
    • 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
    • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;
    • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
    • 91.01.A – Działalność bibliotek;
    • 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
    • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
    • 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 1. Działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga koncesji, zezwolenia lub pozwolenia, Fundacja podejmie po uzyskaniu wymaganego uprawnienia.

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

 1. Organami Fundacji są:
  – Rada Fundacji
  – Zarząd Fundacji
  – Rada Naukowa

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji liczy od 1 do 4 członków. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym Fundator z mocy statutu jako pierwszy obejmuje funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku jednoosobowej Rady Fundacji jedyny jej członek z mocy statutu pełni funkcję Przewodniczącego, a Wiceprzewodniczącego nie wybiera się. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec organów Fundacji, a także zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje uchwałą Rada Fundacji, na wniosek i spośród osób wskazanych przez Zarząd Fundacji. W przypadku, gdy skład Rady Fundacji jest w ogóle nieobsadzony, członków Rady Fundacji powołuje Rada Naukowa w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, na wniosek i spośród osób wskazanych przez Zarząd Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania ze składu Rady Fundacji, pisemnej rezygnacji albo śmierci członka Rady Fundacji.
 6. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na mocy uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 7. Rezygnacja z członkostwa w Radzie Fundacji jest składana na ręce innego członka Rady Fundacji, który niezwłocznie informuje o tym fakcie Radę Fundacji i Zarząd Fundacji. W przypadku rezygnacji ostatniego (jedynego) członka Rady Fundacji, jest ona składana na ręce Zarządu Fundacji.
 8. W przypadku ustania członkostwa Przewodniczącego w Radzie Fundacji składającej się co najmniej z 3 członków (włączając Przewodniczącego), jego obowiązki, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, sprawuje Wiceprzewodniczący. Ponadto w przypadku okresowej niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji z powodu choroby lub innych nadzwyczajnych okoliczności jego obowiązki w tym okresie sprawuje Wiceprzewodniczący.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 10. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków, w tym kosztów podróży.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Zarządu Fundacji, lub c) na wniosek co najmniej 2 członków Rady Fundacji.
 3. Zebranie Rady Fundacji może odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest za pośrednictwem telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji przy użyciu aplikacji komputerowych.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli na zebraniu Rady Fundacji jest obecna co najmniej połowa członków Rady Fundacji, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o zebraniu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Uchwały Rady Fundacji są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół podpisuje członek, który przewodniczył zebraniu Rady Fundacji. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników zebrania lub/i listę członków głosujących przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (podpisy uczestników na takiej liście nie są wymagane).
 6. W zebraniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji, bez prawa do głosowania. O zebraniu członkowie Zarządu są informowani pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, minimum 3 dni przed terminem zebrania.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 2-6 powyżej, Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym, bez odbycia zebrania. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji oddali swój głos w sprawie tej uchwały. Do trybu obiegowego podejmowania uchwał ma zastosowanie § 15 ust. 4 zdanie trzecie i czwarte.
 8. Rada Fundacji może szczegółowo określić zasady swojego działania poprzez ustanowienie regulaminów wewnętrznych.

§ 16

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 • ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
 • podział funkcji członków Zarządu Fundacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z działania,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji oraz podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty,
 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną fundacją i likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z l do 3 osób w tym Prezesa, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również z jednego lub dwóch Wiceprezesów.
 2. Zarząd może pobierać za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z zapisami ustawy o fundacjach. Wynagrodzenia członków Zarządu będą finansowane z dochodów Fundacji, bez naruszenia kapitału założycielskiego.
 3. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji składając pisemne oświadczenie na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2. realizacja celów statutowych;
  3. zarządzanie majątkiem Fundacji;
  4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  5. uchwalanie regulaminów;
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzeń;
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes zarządu. W przypadku wieloosobowego zarządu decyzje podejmowane są w obecności przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów – głos Prezesa Zarządu Fundacji jest głosem rozstrzygającym.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, minimum 3 dni przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rada Naukowa

§ 19

 1. Rada Naukowa jest organem opiniującym i doradczym w zakresie działalności naukowej Fundacji.
 2. Rada Naukowa składa się z 3-6 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Zarząd.
 3. Członkowie Rady powoływani są bezkadencyjnie na czas nieokreślony.
 4. Pracą Rady kieruje Przewodniczący powoływany przez Zarząd.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji członka Rady, przy czym wyklucza się możliwość jakichkolwiek roszczeń finansowych lub odszkodowawczych z tego powodu ze strony Fundacji;
  2. odwołania członka Rady przez Zarząd Fundacji;
  3. śmierci członka Rady.
 6. Zasady pracy Rady i ustalania wynagrodzeń członków Rady określa Regulamin Rady Naukowej uchwalony przez Zarząd.

Sposób Reprezentacji

§ 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu.
 2. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji albo inny członek Rady Fundacji, wybrany uchwałą Rady Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne przepisy prawa regulujące działalność fundacji