• 26 sierpnia 2020

Lipcowe seminaria naukowe organizowane przez Discovery Institute

Wykładowca, Michael Behe, prowadzi wykład przed publicznością

Lipcowe seminaria naukowe organizowane przez Discovery Institute

Lipcowe seminaria naukowe organizowane przez Discovery Institute 1024 683 Fundacja En Arche

Lipiec był miesiącem wytężonej pracy dla Discovery Institute – organizacji zajmującej się promowaniem interdyscyplinarnej nauki, szczególnie wśród studentów i doktorantów. Jedną z najważniejszych inicjatyw wspomnianej organizacji są międzynarodowe letnie seminaria naukowe. W tegorocznej edycji wzięli udział również polscy studenci i doktoranci, którzy są laureatami zeszłorocznego konkursu stypendialnego Fundacji En Arche. W ten sposób mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę naukową oraz metodologiczną, a także zapoznać się z najnowszymi postulatami naukowców zajmujących się teorią inteligentnego projektu.

Misja Instytutu

Discovery Institute, mające swoją siedzibę w centrum Seattle w stanie Washington, zostało założone w 1991 roku przez Bruce’a Chapmana<fn>Discovery Institute, Bruce Chapman – Cofounder and Chairman of the Board of Discovery Institute [dostęp 29 VII 2020].</fn> i George’a Gildera<fn>Discovery Institute, George Gilder – Senior Fellow and Co-Founder of Discovery Institute [dostęp 29 VII 2020].</fn>. Instytut zajmuje się promowaniem przemyślanych analiz oraz skutecznie działa w kwestiach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Ponadto promuje interdyscyplinarność nauki, zatrudniając i zapraszając uczonych z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Discovery Institute zwraca uwagę na rolę nauki i technologii w kulturze oraz w społeczeństwie. Instytut wydaje książki, tworzy artykuły i raporty, organizuje konferencje, wykłady i seminaria z udziałem naukowców i stypendystów, a także przygotowuje międzynarodowe wystąpienia i konferencje<fn>Por. Discovery Institute, About: What we do [dostęp 29 VII 2020].</fn>.

Discovery Institute zajmuje się promowaniem kultury celu, kreatywności i innowacji. Kieruje się filozofią, że to nie materia, a umysł jest źródłem i koroną stworzenia, a także ludzkich osiągnięć. Uznaje, że kultura zachodnia, będąca jednym z fundamentów założycielskich Stanów Zjednoczonych, została zapoczątkowana m.in. przez starożytnych Greków, Hebrajczyków oraz chrześcijan. To właśnie ta kultura umożliwiła odkrywanie i podtrzymywanie wyjątkowości i godności istot ludzkich. Zwraca uwagę na fakt, że kultura zachodnia łączy wolność religijną, polityczną i gospodarczą, dzięki czemu może tworzyć rządy prawa, w których naczelne miejsce zajmuje poszanowanie praw każdego człowieka i demokracja konstytucyjna. Zdaniem członków Discovery Institute, to właśnie rządy prawa, poszanowanie wolności i otwartość umysłów przyczyniły się do rozwoju nauki i technologii, a także ekonomicznej kreatywności i innowacji. Zauważają również, iż współczesny materialistyczny światopogląd zaprzecza nieodłącznej godności i wolności istot ludzkich oraz osłabia naukową kreatywność i innowacje technologiczne. Materialistyczna wizja zamykającego się kręgu ludzkich możliwości przywołuje przytłaczające ideologie niedostatku, konfliktu, rozpaczy oraz podejrzliwości<fn>Por. Discovery Institute, About: Mission [dostęp 29 VII 2020].</fn>.

Centrum Nauki i Kultury

Ważną komórką Instytutu jest Center for Science and Culture (CSC) at Discovery Institute [Centrum Nauki i Kultury Discovery Institute], którego misją jest pogłębienie zrozumienia, że ludzie i przyroda są wynikiem inteligentnego projektu, a nie ślepych i nieukierunkowanych procesów. Zajmuje się on nowatorskimi badaniami naukowymi oraz fundowaniem stypendiów młodym badaczom. Promuje również podstawowe elementy kultury naukowej, jakimi są: szkolenie młodych liderów, komunikacja, popieranie wolności akademickiej i wolności słowa naukowców, nauczycieli i studentów – wolności, która tak często jest ograniczana, kiedy w grę wchodzi światopogląd odbiorców<fn>Por. Center for Science and Culture, About: Our Mission, [dostęp 29 VII 2020].</fn>.

CSC publikuje książki, artykuły i badania wybitnych naukowców. Zajmuje się również badaniami laboratoryjnymi, mającymi na celu wykazanie znaczenia inteligentnego projektu w biologii oraz empiryczne testowanie twierdzeń neodarwinizmu, inteligentnego projektu oraz innych teorii dotyczących biologicznego pochodzenia życia. Ponadto CSC redaguje programy nauczania dla prywatnych szkół oraz dla rodzin, a także tworzy filmy dokumentalne przeznaczone do dystrybucji w szkołach czy telewizji edukacyjnej. Działalność internetowa CSC przejawia się w prowadzeniu codziennego serwisu informacyjnego Evolution News and Views<fn>Evolution News, About: Evolution News & Science Today [dostęp 29 VII 2020].</fn>, podcastu ID the Future<fn>Discovery Institute, ID the Future [dostęp 29 VII 2020].</fn> oraz portalu internetowego IntelligentDesign<fn>IntelligentDesign, Define Intelligent Design [dostęp 29 VII 2020].</fn>.

W centrum współpracują pasjonaci wielu dziedzin nauki: fizyki, chemii, biochemii, mikrobiologii, matematyki, biologii molekularnej i komórkowej, historii i filozofii nauki oraz prawa i politologii. Zajmują się prowadzeniem badań, publikacjami naukowymi oraz dydaktyką. Centrum Nauki i Kultury Discovery Institute w całości utrzymuje się z hojności darczyńców, którzy chcą mieć swój wkład w rozwój nauki<fn>Por. Center for Science and Culture, About: Our Mission, [dostęp 29 VII 2020].</fn>.

Wydarzenia organizowane przez Discovery Institute

Organizacja seminariów i konferencji jest dla Instytutu priorytetem, gdyż stwarza okazję do naukowej dyskusji oraz promowania naukowych idei w świecie, szczególnie wśród ludzi zafascynowanych nauką. Lipiec co roku jest miesiącem szczególnie płodnym w różnorakie wydarzenia naukowe organizowane przez Discovery Institute. W tym roku jednak z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wydarzenia te przyjęły formę seminariów internetowych – webinarów. Webinar The Biochemical Basis of COVID-19<fn>Discovery Institute, Events: The Biochemical Basis of COVID-19 [dostęp 29 VII 2020].</fn> [Biochemiczne podstawy choroby COVID-19], który odbył się 17 lipca 2020, The Molecular Biology of Coronaviruses<fn>Discovery Institute, Events: The Molecular Biology of Coronaviruses [dostęp 29 VII 2020].</fn>[Biologia molekularna koronawirusów] z 23 lipca 2020 czy Beauty, Coherence, Semiotics and Coronavirus<fn>Discovery Institute, Events: Beauty, Coherence, Semiotics and Coronavirus [dostęp 29 VII 2020].</fn> [Piękno, spójność, semiotyka i koronawirus] z 30 lipca organizowane przez UK Centre for Intelligent Design Webinars on the Coronavirus Pandemic [Centrum webinarów Inteligentnego Projektu w Anglii na temat pandemii koronawirusa]. To tylko niektóre z tych wydarzeń. Innym przykładem tegorocznego webinaru organizowanego przez Discovery Institute jest Gilder Fellows Seminar<fn>Discovery Institute, Events: Gilder Fellows Seminar [dostęp 29 VII 2020].</fn> [Seminarium stypendystów Gildera] z 23 lipca, skupiające się na ekonomii i przedsiębiorczości.

Letnie seminaria dla studentów i doktorantów

Najważniejszymi corocznymi lipcowymi wydarzeniami organizowanymi przez Discovery Institute są Summer Seminars [Letnie seminaria] dla studentów i doktorantów zainteresowanych rozwojem naukowym. Każdego lata bowiem CSC at Discovery Institute sponsoruje dwa intensywne 9-dniowe seminaria, które przeznaczone są przede wszystkim dla studentów z wyższych lat oraz doktorantów, ale także dla profesorów, naukowców, nauczycieli czy innych specjalistów. Celem letnich seminariów jest propagowanie naukowej myśli w młodym pokoleniu. Program letnich seminariów zakłada kształcenie następnych pokoleń naukowców, badaczy i pedagogów, którzy będą chętni i zdeterminowani, aby tchnąć nowy cel w przedsięwzięcia naukowe oraz wpłynąć na ich zrozumienie w taki sposób, aby przynosiło to korzyści zarówno nauce, jak i ludzkości. W skład tych wydarzeń wchodzi The C.S. Lewis Fellows Program on Science and Society [Program stypendialny C.S. Lewisa dotyczący nauki i społeczeństwa] oraz The CSC Seminar on Intelligent Design in the Natural Sciences [Seminarium Centrum Nauki i Kultury na temat Inteligentnego Projektu w naukach przyrodniczych]<fn>Por. Center for Science and Culture, Summer Seminars, „Discovery Institute” [dostęp 29 VII 2020].</fn>.

Seminaria im. C.S. Lewisa

The C.S. Lewis Fellows Program on Science and Society jest programem stypendialnym dotyczącym nauki i społeczeństwa. Nazwany jest na cześć C.S. Lewisa – słynnego brytyjskiego pisarza, który wnikliwie krytykował zarówno scjentyzm [pogląd głoszący, że jedyną drogą uzyskania wiarygodnej i w pełni uzasadnionej wiedzy o rzeczywistości jest poznanie naukowe, oparte na konkretnych rezultatach poszczególnych dyscyplin naukowych<fn>Por. Encyklopedia PWN, Scjentyzm, PWN [dostęp 29 VII 2020].</fn>], jak i technokrację [system rządzenia państwem, w którym władzę sprawują wysoko wykwalifikowani specjaliści, zakładający, że postęp techniczny może rozwiązać wszystkie konflikty społeczne<fn>Por. Słownik Języka Polskiego, Technokracja, PWN [dostęp 29 VII 2020].</fn>], o czym można się przekonać z jego książek, takich jak The Abolition of Man<fn>C.S. Lewis, The Abolition of Man, Harper San Francisco 2002 [dostęp 29 VII 2020].</fn> [Obalenie ludzkości] oraz That Hideous Strength [Ta ohydna siła<fn>C.S. Lewis, Ta ohydna siła – Trylogia międzyplanetarna, tom III, tłum. A. Polkowski, Wydawnictwo M 1993.</fn>]. Tematy, które były poruszane w trakcie tegorocznych seminariów im. C.S. Lewisa, to m.in. historia nauki, związek między wiarą a nauką, materializm naukowy czy debata nad darwinowską teorią ewolucji oraz inteligentnym projektem<fn>Por. Center for Science and Culture, Events: The C.S. Lewis Fellows Program on Science and Society, „Discovery Institute” [dostęp 29 VII 2020].</fn>.

Letnie seminaria na temat inteligentnego projektu

Stypendyści Fundacji En Arche uczestniczyli w The CSC Seminar on Intelligent Design in the Natural Sciences, które zajmuje się przygotowaniem studentów do wniesienia wkładu w badania, które przyczynią się do rozwoju nauki o inteligentnym projekcie (ID). Seminaria te poświęcone są nowatorskim pracom z zakresu ID w dziedzinach takich jak: biochemia, biologia molekularna, embriologia, biologia rozwojowa, paleontologia, biologia obliczeniowa, matematyka, kosmologia, fizyka, a także historia i filozofia nauki. Seminaria te są przeznaczone przede wszystkim dla studentów i absolwentów, którzy zamierzają kontynuować studia magisterskie z zakresu nauk przyrodniczych lub filozofii<fn>Por. Center for Science and Culture, Events: The CSC Seminar on Intelligent Design in the Natural Sciences, „Discovery Institute” [dostęp 29 VII 2020].</fn>.

Tematyką seminariów jest przede wszystkim nauka. Prezentacje obejmują m.in. zastosowania inteligentnego projektu w badaniach laboratoryjnych oraz naukach przyrodniczych. Zwracana jest również uwaga na realia akademickie, z którymi borykają się badacze ID, a także strategie radzenia sobie z tymi trudnymi sytuacjami. Dyskusja obejmuje również temat implikacji światopoglądowych debaty na temat inteligentnego projektu. Głównym atutem omawianych seminariów jest kadra naukowa uczestnicząca w sesjach wykładowych. Na liście prelegentów w ostatnich latach znajdują się m.in. Michael Behe, Stephen Meyer, William Dembski, Paul Nelson, Jay Richards, Douglas Axe, Ann Gauger, Richard Sternberg, Robert Marks, Scott Minnich, Bruce Gordon czy Jonathan Wells<fn>Por. Discovery Institute, Fellows [dostęp 29 VII 2020].</fn>,<fn>Por. W poszukiwaniu projektu, Teoretycy projektu [dostęp 29 VII 2020].</fn>. Warto przypomnieć, że profesor Jonathan Wells gościł w tym roku w Warszawie w trakcie konferencji<fn>Por. En Arche, Konferencja Fundacji En Arche – Premiera książki „Ikony ewolucji. Nauka czy mit?” [dostęp 29 VII 2020].</fn> organizowanej przez Fundację En Arche w ramach promocji książki Ikony ewolucji. Nauka czy mit?<fn>J. Wells, Ikony ewolucji. Nauka czy mit?, Fundacja En Arche 2019.</fn>.

Okazja do pogłębienia wiedzy naukowej

Wspomniane seminaria w tym roku odbywały się w dniach 10–18 lipca, jednak wyjątkowo nie były organizowane w siedzibie Discovery Institute w Seattle, ale w formie webinarów. Były to bardzo intensywne seminaria, gdyż każdego dnia sesje naukowe odbywały się od godziny 9:00 do 21:00, aby przekazać jak największą dawkę wiedzy. Każdy z uczestników otrzymał wcześniej materiały dydaktyczne, aby jeszcze lepiej zrozumieć wiedzę przekazywaną na seminariach. Uczestnicy mogli również zadawać nurtujące ich pytania, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Zeszłoroczni laureaci konkursu stypendialnego organizowanego przez Fundację En Arche również brali udział w tym wydarzeniu, aby jeszcze lepiej poznać naukowe podstawy teorii inteligentnego projektu. Wydarzenia takie mają na celu promowanie wiedzy oraz naukowego dociekania prawdy, a spotkania ze znaczącymi naukowcami z tego obszaru pozwalają na zapoznanie się z ich naukowymi postulatami oraz wynikami badań.

Jesteśmy bardzo dumni, że nasi stypendyści uczestniczyli w tegorocznych seminariach organizowanych przez Discovery Institute i mamy nadzieję, że stanie się to naszą coroczną tradycją.

Osoby, które nie brały udziału w seminariach Discovery Institute, mogą również pogłębić swoją wiedzę naukową poprzez lekturę wartościowych książek<fn>En Arche, Księgarnia [dostęp 29 VII 2020].</fn> i artykułów<fn>W poszukiwaniu projektu, Artykuły [dostęp 29 VII 2020].</fn> z zakresu tematyki ID. Istnieje również zorganizowana przez Fundację En Arche możliwość zadawania pytań Michaelowi Behe<fn>Por. En Arche, Pytania do Michaela J. Behe [dostęp 29 VII 2020].</fn> – jednemu z wiodących naukowców goszczących na Summer Seminars.

[footnotesshortcode]

Literatura

 1. Center for Science and Culture, About: Our Mission, [dostęp 29 VII 2020].
 2. Center for Science and Culture, Events: The CSC Seminar on Intelligent Design in the Natural Sciences, „Discovery Institute” [dostęp 29 VII 2020].
 3. Center for Science and Culture, Events: The C.S. Lewis Fellows Program on Science and Society, „Discovery Institute” [dostęp 29 VII 2020].
 4. Center for Science and Culture, Summer Seminars, „Discovery Institute” [dostęp 29 VII 2020].
 5. Discovery Institute, About: Mission [dostęp 29 VII 2020].
 6. Discovery Institute, About: What we do [dostęp 29 VII 2020].
 7. Discovery Institute, Bruce Chapman – Cofounder and Chairman of the Board of Discovery Institute [dostęp 29 VII 2020].
 8. Discovery Institute, Events: Beauty, Coherence, Semiotics and Coronavirus [dostęp 29 VII 2020].
 9. Discovery Institute, Events: Gilder Fellows Seminar [dostęp 29 VII 2020].
 10. Discovery Institute, Events: The Biochemical Basis of COVID-19 [dostęp 29 VII 2020].
 11. Discovery Institute, Events: The Molecular Biology of Coronaviruses [dostęp 29 VII 2020].
 12. Discovery Institute, Fellows [dostęp 29 VII 2020].
 13. Discovery Institute, George Gilder – Senior Fellow and Co-Founder of Discovery Institute [dostęp 29 VII 2020].
 14. Discovery Institute, ID the Future [dostęp 29 VII 2020].
 15. En Arche, Blog: Pytania do Michaela J. Behe [dostęp 29 VII 2020].
 16. En Arche, Konferencja Fundacji En Arche – Premiera książki „Ikony ewolucji – Nauka czy mit?” [dostęp 29 VII 2020].
 17. En Arche, Księgarnia [dostęp 29 VII 2020].
 18. Encyklopedia PWN, Scjentyzm, PWN [dostęp 29 VII 2020].
 19. Evolution News, About: Evolution News & Science Today [dostęp 29 VII 2020].
 20. IntelligentDesign, Define Intelligent Design [dostęp 29 VII 2020].
 21. Lewis C.S., Ta ohydna siła – Trylogia międzyplanetarna, tom III, tłum. A. Polkowski, Wydawnictwo M 1993.
 22. Lewis C.S., The Abolition of Man, Harper San Francisco 2002 [dostęp 29 VII 2020].
 23. Słownik Języka Polskiego, Technokracja, PWN [dostęp 29 VII 2020].
 24. Wells J., Ikony ewolucji. Nauka czy mit?, Fundacja En Arche 2019.
 25. W poszukiwaniu projektu, Artykuły [dostęp 29 VII 2020].
 26. W poszukiwaniu projektu, Teoretycy projektu [dostęp 29 VII 2020].